دوره و شماره: دوره 26، شماره 99، پاییز 1398، صفحه 1-192 
3. بازپژوهی شرط تساویِ محلْ در قصاص عضو

صفحه 52-76

10.22081/jf.2019.68443

عباس کلانتری خلیل آباد؛ سید احمد میرخلیلی؛ مریم رحیمی داربید