دوره و شماره: دوره 26، شماره 100، زمستان 1398، صفحه 1-184 
7. بررسی نظریه اتّباع از دیدگاه وهابیت

صفحه 148-164

مهدی فرمانیان؛ ابراهیم کاظمی


9. Abstracts of articles

صفحه 174-183

محمدرضا عموحسینی