تأثیر اسلام زانی غیر مسلمان بر سقوط مجازات حدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه زابل، ایران

2 دانشیار گروه حقوق دانشگاه قم، ایران

10.22081/jf.2019.68475

چکیده

تأثیر اظهار اسلام زانی غیرمسلمان بعد از ارتکاب جرم حدی بر امکان سقوط مجازات حدی به‌صورت مطلق یا امکان تبدیل آن به مجازات تعزیری یکی از موضوعات پیچیده فقهی به‌شمار می‌رود که ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به آن نپرداخته است. بسیاری از فقها اصولاً از طرح این مسئله مهم خودداری کرده‌اند؛ اما بعضی نیز موضوع را بررسی کرده‌اند و نظریات موافق و مخالفی در این موضوع وارد شده است. از جمع‌آوری مجموعه ادله ناظر بر بحث برمی‌آید که تغلیظ و تخفیف مجازات زانی غیرمسلمان، ناشی از حرمت اخلاقی جامعه اسلامی است. غیرمسلمان با رفتار ارتکابی خود حرمت اسلام را شکسته و مستحق مجازات اعدام گردیده و آن‌گاه که در موعد مناسب مسلمان می‌شود؛ به پاس حرمت اظهار اسلام، مجازات حدی از وی ساقط و در صورت صلاحدید مقام قانونگذاری قابل تعزیر است؛ بنابراین نوشتار با بررسی تحلیلی ـ انتقادی ادله استنادی نظریات مزبور و با عنایت به ادله شرعی و عقلی دیگری که نوعاً از نظرگاه بعضی از فقها در این زمینه مغفول مانده، در جهت تجمیع حداکثری بین آرای فقهی موافق و مخالف، به نظریه سقوط مجازات حدی قتل با امکان تبدیل به تعزیر، فقط در صورت احراز اسلام پیش از اثبات جرم در دادگاه‌های کیفری رسیده است و تصریح به آن را در قانون مجازات اسلامی ضروری می‌داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Non-Muslim Adulterer Expressing Being Muslim on Abolition of Hadd Punishment

نویسندگان [English]

  • ghsem eslaminia 1
  • Adel Sarikhani 2
1 Assistant professor, department of law, Zabol University, Iran.
2 Associate professor, department of law, Qom University, Iran.
چکیده [English]

The effect of the Non-Muslim adulterer expressing being Muslim after committing the hadd crime on the feasibility of abolition of hadd punishment in the form of absolute or the feasibility of its turning into ta'zir punishment (punishment for offenses at the discretion of the judge (Qadi) or ruler of the state), is one of the complex jurisprudential issues that Article 224 of the Islamic Penal Code of Islamic Republic of Iran has not dealt with. Many jurists have generally refrained from raising this important issue. However, some have also examined the issue, and there have been viewpoints for and against it. From the collection of arguments, it is clear that the expansion and mitigation of non-Muslim adulterer expressing being Muslim is due to the moral sanctity of the Islamic society. The non-Muslim person has violated the sanctity of Islam with his criminal behavior and has been sentenced to death; and when they become Muslims at the appropriate time, due to the sanctity of Islam, the hadd punishment for him will be abolished and he can be penalized at the discretion of the lawmaker. Therefore, by an analytical-critical examination of the documented arguments of these theories and considering other religious and intellectual arguments that have been typically neglected from the point of view of some jurists in this field in order to collect the most opposing and agreeing jurisprudential viewpoints, this study has come to the theory of murder hadd punishment with the feasibility of turning into ta'zir, only if Islam is expressed before the crime is proven in criminal courts, and has made it necessary to specify it in the Islamic Penal Code.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adulterer
  • non-Muslim
  • Islam
  • Hadd
  • abolition
1. قرآن کریم
2. نهج البلاغه
3. اردبیلی، سیدعبدالکریم موسوی (1427ق)، فقه الحدود و التعزیرات، ج1، چ2، قم: مؤسسة النشر لجامعة المفید رحمه الله.
4. بروجردی، آقاحسین (1386)، جامع أحادیث الشیعة، ج‏25، چ1، تهران: انتشارات فرهنگ سبز.
5. تبریزی، جواد بن علی (1417ق)، أسس الحدود و التعزیرات، چ1، قم: دفتر مؤلف.
6. حرّ عاملی، محمد بن حسن (1412ق)، هدایة الأمة إلی أحکام الأئمة ـ منتخب المسائل، ج8، چ1، مشهد: مجمع‌البحوث الإسلامیة.
7. حرّ عاملی، سیدمحمدحسین ترحینی (1427ق)، الزبدة الفقهیة فی شرح الروضة البهیة، ج‌9، چ4، قم: دارالفقه للطباعة و النشر.
8. حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (1413ق)، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج9، چ2، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
9. حلی، محقق نجم‌الدین جعفر بن حسن (1408ق)، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‌4، چ2، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
10. خمینی، سید‌روح‌اللّٰه موسوی (1409ق)، تحریر الوسیلة، ج‌2، چ1، قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم.
11. خویی، سیدابوالقاسم موسوی (1422ق)، مبانی تکملة المنهاج، ج‌41، چ1، قم: مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی.
12. دیلمی، سلاّر حمزة بن عبدالعزیز (1404ق)، المراسم العلویة و الأحکام النبویة، چ1، قم: منشورات الحرمین.
13. سبزواری، سیدعبدالأعلی (1413ق)، مهذّب الأحکام، ج‌27، چ1، قم: مؤسسة المنار ـ دفتر حضرت آیت‌الله.
14. شریف مرتضی، علی بن حسین (1415ق)، الانتصار فی انفرادات الإمامیة قم، چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
15. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی (1413ق)، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج‌3، چ1، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة.
16. طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن (1407ق)، تهذیب الأحکام، ج‌10، چ4، تهران: دارالکتب الإسلامیة.
17. عمیدی، سید‌عمیدالدین بن محمد اعرج حسینی (1416ق)، کنز الفوائد فی حل
مشکلات القواعد، ج3، چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
18. فاضل هندی، محمد بن حسن (1416ق)، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج10، چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
19. قمی، صدوق، محمد بن علی بن بابویه (1418ق)، الهدایة فی الأصول و الفروع، چ1، قم: مؤسسه امام هادی(علیه السلام).
20. قمی، محمد مؤمن (1422ق)، مبانی تحریر الوسیلة ـ کتاب الحدود، چ1، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
21. کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب (1407ق)، الکافی، ج7، چ4، تهران: دارالکتب
الإسلامیة.
22. گلپایگانی، سیدمحمدرضا موسوی (1405ق)، کتاب الشهادات، چ1، قم: بی‌نا.
23. گلپایگانی، سیدمحمدرضا موسوی (1412ق)، الدر المنضود فی أحکام الحدود، ج3، چ1، قم: دارالقرآن الکریم.
24. لاری، سیدعبدالحسین (1418ق)، التعلیقة علی ریاض المسائل، ج2، چ1، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة.
25. لنکرانی، محمدفاضل موحدی (1416ق)، القواعد الفقهیة، چ1، قم: چاپخانه مهر.
26. لنکرانی، محمدفاضل موحدی (1422ق)، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة ـ الحدود، چ1، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام).
27. مازندرانی سیفی، علی‌اکبر (1425ق)، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة، ج3، چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
28. مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی (1403ق)، بحار الأنوار، ج‏6، چ1، بیروت: [بی‌نا].
29. مفید (1413ق)، المقنعة، چ1، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید(ره).
30. مکارم شیرازی، ناصر (1398/11/1)، «اقسام کافر و احکام آنان»، makarem.ir
31. نجفی، محمدحسن (صاحب الجواهر) (1404ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‌21، چ7، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.