فصلنامه فقه از ابتدای سال 1399، نسخه چاپی ندارد و تنها با پرداخت هزینه و تکمیل فرم اشتراک توسط مخاطبین محترم ارائه خواهد شد

هزینه های انتشار مقاله

هزینه داوری: یک میلیون و پانصد هزار ریال 

هزینه ترجمه انگلیسی(چکیده و منابع) و انتشار مقاله: پنج میلیون ریال

واریز هزینه به شماره کارت: 0789-5000-9977-6037

شماره جاری: دوره 27، شماره 104، زمستان 1399، صفحه 1-230 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)

مدیر مسئول سردبیر دبیر تحریریه کارشناس نشریه اعضای هیات تحریریه ویراستار انگلیسی
شاپا چاپی
1735-3181
شاپا الکترونیکی
1735-3521

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان