فصلنامه فقه از ابتدای سال 1399، نسخه چاپی ندارد و تنها با پرداخت هزینه و تکمیل فرم اشتراک توسط مخاطبین محترم ارائه خواهد شد

هزینه های انتشار مقاله

هزینه داوری: یک میلیون ریال 

هزینه انتشار(در صورت پذیرش نهایی): سه میلیون ریال

واریز هزینه به شماره کارت: 0789-5000-9977-6037

شماره جاری: دوره 26، شماره 100، زمستان 1398، صفحه 1-184 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)

مدیر مسئول سردبیر مدیر تحریریه اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
1735-3181
شاپا الکترونیکی
1735-3521

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان