دوره و شماره: دوره 26، شماره 97، بهار 1398، صفحه 1-192 
1. ولیّ اذن در درمان

صفحه 6-34

رضا پورصدقی؛ محمد علی خادمی کوشا


5. نقد و بررسی دیدگاه مشهور فقیهان دربارۀ تحقق قتل عمد

صفحه 103-127

رضا دهقان نژاد؛ سید سجاد محمدی؛ مصطفی بخرد


6. تأملی فقهی در امکان معافیت مادر از حد قذف با نگاهی به تعمیم ادله

صفحه 128-144

عبدالله بهمن‌پوری؛ محمدباقر عامری نیا؛ ناصر عاشوری


9. Abstracts of articles

صفحه 182-189

محمدرضا عموحسینی