دوره و شماره: دوره 26، شماره 97، بهار 1398، صفحه 1-192 
1. ولیّ اذن در درمان

صفحه 6-34

10.22081/jf.2019.67280

رضا پورصدقی؛ محمد علی خادمی کوشا