دوره و شماره: دوره 26، شماره 98، تابستان 1398، صفحه 1-160 
2. بررسی فقهی پدیدۀ شرخری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی ایران

صفحه 27-48

سمیه نوری؛ امیرحمزه سالارزائی؛ نادر مختاری افراکتی


8. Abstracts of articles

صفحه 151-156

محمدرضا عموحسینی