دوره و شماره: دوره 10، 38-37 - شماره پیاپی 38، پاییز 1382، صفحه 1-375