اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عبدالرضا ایزدپناه

فقه،اخلاق و تفسیر عضو هیات امنای دفتر تبلیغات اسلامی

a.izadpanahisca.ac.ir
0000-0001-6141-4395

سردبیر

رضا اسفندیاری(اسلامی)

فقه و اصول دانشیار، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.

r.eslamiisca.ac.ir
0000-0002-8961-058X

دبیر تحریریه

عبدالصمد علی آبادی

مطالعات مذاهبی(فقه، اصول و...) استادیار فقه و حقوق دانشگاه مداهب اسلامی، تهران، ایران.

motaleat92chmail.ir
0000-0002-7322-4991

کارشناس نشریه

سیدحسین موسوی

امور فرهنگی کارشناس اجرایی مجله فقه

shmf1350gmail.com

اعضای هیات تحریریه

سیداحمد حسینی

فقه و اصول عضو مجلس خبرگان رهبری و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

feqh.osulgmail.com
0000-0002-5708-0158

سیدعباس صالحی

فقه و معارف اسلامی استادیار، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.

salehi4842yahoo.com
0000-0003-0287-3553

احمد مبلغی

فقه و اصول عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی

mtmtbmiyahoo.com
0000-0003-2700-9315

سیف الله صرامی

فقه، اصول، فلسفه اسلامی و تفسیر دانشیار، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.

sarrami.sayfollahisca.ac.ir
0000-0003-3531-1637

سیدضیاء مرتضوی

فقه و اصول دانشیار، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.

mortazaviisca.ac.ir
0000-0002-6785-1577

محمدصادق مزینانی

اصول فقه پژوهشگر سطح 4 حوزه علمیه قم، قم، ایران.

feq.osulgmail.com
0000-0002-4936-0686

محمدحسن نجفی راد

فقه و اصول استادیار، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.

najafi_23751yahoo.com
0000-0003-3627-5199

محمد زروندی رحمانی

فقه و اصول استادیار، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.

mzarvandi2gmail.com
0000-0002-6761-3392

ویراستار انگلیسی

محمدرضا عموحسینی

واحد ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

mramouhosseini.ir/
mra13767gmail.com