اهداف و چشم انداز

فصلنامــه علمــى پژوهشــى «فقــه» بســتری اسـت بـرای عرضـه اندیشـه‌های فقهــى، بیــان زوایــای ناپیــدای فقـه اسـتوار امامیـه و تضـارب آراء در حـوزه مسـائل نوپیـدای فقـه که در ســال 1372 بــه همــت جمعــى از دانشــوران فقهـى زمـان‌آگاه تأسـیس شـده اســت. افتخـار مجلـه این اســت کــه در طــى ایــن ســال‌ها توانســته اســت نقشــى هرچنــد انــدک، در نمایانــدن پرتــوی از اندیشــه‌های نــاب فقیهــان وارسـته تاریـخ بلنـد فقـه امامیـه، برگرفتــه از سرچشــمه‌های زلال قـرآن و سـنت اهلبیـت علیهم السلام ایفـا کنــد.

اهداف اساسی نشریه

  1. پــاســــداری عــالمــــانه از چارچـوب هـای فقهـى نظـام مقــدس جمهــوری اســامى ایــران
  2. پاسـخ گویـى اسـتدلالى بـه مســائل فقهــى خــرد، کلان و همه‌گیــر جامعــه اســامى
  3. توســعه توانمنــدی فقــه بــرای ورود در عرصــه پیچیــده حکومتــى و اجتماعــى عصــر حاضــر، از طریــق تحقیــق و تعمیــق مســئله محــور در دانشهــای خدمتگــزار فقــه همچــون اصــول فقــه و قواعــد فقــه.