داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
محمد جواد ارسطا فارابی قم / مدیر گروه حقوق عمومی
عبدالرضا ایزدپناه عضو هیات امناء دفتر تبلیغات اسلامی
رضا اسفندیاری (اسلامی) دانشیار پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی
سید محمد رضی آصف آگاه پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی
اسماعیل آقابابائی بنی دانشیار، عضو هیات علمی گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم
مجتبی الهی خراسانی مدرّس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه مشهد استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره
مسعود امامی پژوهشگر / موسسه دائره المعارف فقه اسلامی
محمد رسول آهنگران دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران پردیس فارابی
صدیقه حاتمی فقه دانشگاه ایلام، دانشکده الهیات، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
سیداحمد حسینی عضو مجلس خبرگان رهبری و جامعه مدرسین حوزه علمیه
حسین حسن زاده استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سید محمد حسن حکیم پژوهشگر ارشد پژوهشگاه قرآن و حدیث دبیر گروه فقه و حقوق، پژوهشکده علوم و معارف حدیث
سید مرتضی خاتمی سبزواری فقه دفتر فقه معاصر
محمد علی خادمی کوشا عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
هادی خوشنودی فقه استدلالی استادیار دانشکده شهید محلاتی
سید مهدی دادمرزی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم
مهدی درگاهی استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و استادیار گروه فقه و اصول جامعه المصطفی العالمیة
احمد دیلمی دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه قم, قم, ایران
حامد رستمی نجف آبادی استادیار فقه و حقوق امامیه دانشگاه مذاهب اسلامی تهران
اسدالله رضایی استاد
مهدی رهبر عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی
طه زرگریان گروه فقه و حقوق دانشگاه پژوهشگر مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی
محمد زروندی رحمانی دانشیار جامعة المصطفی العالمیه
عادل ساریخانی هیات علمی دانشگاه قم
مرتضی سلیمانی استادیار دانشگاه امام باقر(ع)
ابراهیم شفیعی سروستانی گروه فقه و حقوق دانشکده علوم و معارف اسلامی دانشگاه قرآن و حدیث
مصطفی صادقی پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی-پژوهشکده تاریخ وسیره
محمد جعفر صادق پور فقه استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه شهرکرد
سید جعفر صادقی فدکی عضو هیئت علمی -پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محمد صالحی مازندرانی رئیس دانشکده حقوق دانشگاه قم
سیف الله صرامی رئیس پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سعید ضیائی فر دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
عبدالصمد علی آبادی استادیار فقه و حقوق دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران.
حسنعلی علی اکبریان دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى
رضا عندلیبی فقه دفتر فقه معاصر
مهدیه غنی زاده گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه قم
سید محسن فتاحی عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب
علیرضا فجری کارشناس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محمدتقی فخلعی دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا فرحناک استادیار پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مهدی فیروزی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
کاظم قاضی زاده دانشگاه تربیت مدرس
ماشااله کریمی عضو هیات علمی
احمد مبلغی عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
سید ضیاء مرتضوی دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محمدصادق مزینانی موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام
محسن ملک افضلی اردکانی گروخ حقوق جامعه المصطفی قم ایران
سیدعباس موسویان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
هاشم نیازی استاد یار وعضو هیئت علمی جامعة المصطفی
مهدی نجیبی عضو هیئت علمی /پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محمدحسن نجفی‌راد استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سعید نظری توکلی فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران
اسماعیل نعمت‌اللهی عضو هیات علمی دانشگاه قم
رحیم نوبهار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
سید جواد ورعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه