فصلنامه فقه از ابتدای سال 1399، نسخه چاپی ندارد و تنها با پرداخت هزینه و تکمیل فرم اشتراک توسط مخاطبین محترم ارائه خواهد شد

هزینه های انتشار مقاله

هزینه داوری: یک میلیون و پانصد هزار ریال 

هزینه ترجمه انگلیسی(چکیده و منابع) و انتشار مقاله: سه میلیون و پانصدهزار ریال

واریز هزینه به شماره کارت: 0789-5000-9977-6037

شماره جاری: دوره 28، شماره 107، پاییز 1400، صفحه 1-202 

ابر واژگان