دوره و شماره: دوره 29، شماره 111، مهر 1401، صفحه 1-220 
انطباق‌سنجی استخراج رمزارزها با جعاله

صفحه 65-96

10.22081/jf.2022.62736.2429

احمد محمدی؛ جواد سلطانی فرد؛ حسین رنجبر؛ محمداسماعیل پهلوانی