دوره و شماره: دوره 29، شماره 110، تیر 1401، صفحه 1-208 
اخوت دینی مخالف در فقه امامیه

صفحه 176-205

10.22081/jf.2022.62642.2425

محمدعلی راغبی؛ محمد نوذری فردوسیه؛ علی حسن خانی