دوره و شماره: دوره 16، شماره 62، زمستان 1388، صفحه 1-240 
4. نقش قصد لذت در حرمت نگاه

صفحه 101-135

محمد جواد دانیالی