فهرست مقاله هاى سال شانزدهم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


                                   

- شماره 59 ـ 6
u پیش درآمدى بر فلسفه فقه  / 3
u احمد مبلغى
تعریف فلسفه فقه/4
ییکم. معناى فلسفه/5
دوم. تعریف فلسفه/5
تعریف اول/6
تعریف دوم/7
تعریف سوم/8
تعریف فقه/9
1. خروجى هاى فقه/9
2. عملیاتى که مستنبط انجام مى دهد/9
ییکم. تشکیل قیاس استنباطى/9
دوم. تحقیق و تثبیت صغراى قیاس استنباطى/10
سوم. تطبیق استنباطى/10
چهارم. چینش استنباطى/10
3. ساختار فقه/10
ضرورت پرداختن به فلسفه فقه/12
ییکم. استنباط, تلاش تفهمى/12
دوم. در معرض خطا بودن هر نوع از تفهم/13
سوم. خطاپذیرى فهم در اجتهاد از سه عامل/13
عامل اول. نبود محتواى درست و یا کافى نبودن آن/13
عامل دوم. چینش درست مقدمات/13
عامل سوم: متأثر بودن فهم از عوامل ذهنیت ساز نادرست/14 ضرورت اعتبار فلسفه فقه به منزله شرطى از شروط اجتهاد/15
پیشینه فلسفه فقه/17
ییکم. دیدگاه فلسفى اخبارى ها/17
دوم. وضعیت پس از اخبارى ها/19
2. تطور واژگان/20
3. ظرف استنباط/22
4. تأثیر حالت هاى نفسانى/22
موضوع فلسفه فقه/23
1. فقه استدلالى یا غیراستدلالى/23
2. فقه حاضر یا فقهى با ابعاد تاریخى/23
u سیر تحول فقه اجتهادى در بستر زمان / 25
u آیةاللّه محمدابراهیم جنّاتى)
چکیده/25
کلید واژه ها/25
تحول علمى فقه براساس موازین فقهى زمان پیدایش تحول/26
فقیهان دیگر/28 تحول روش علمى فقه اجتهادى در زمان غیبت امام زمان(عج)/28
تحول روش فقهى در بُعد علمى و نظرى عصر غیبت/29
تحول عملى فقه از نظر مصادیق/29
شیخ طوسى/30
ویژگى فقه در مسائل فردى/30
زمان پیدایش عنوان مجتهد در حوزه فقاهت/31
محدود شدن فقاهت در بستر زمان/31
مشکل نبودن فقاهت در زمان شیخ طوسى/32
رکود فقه بر اثر ترک اجتهاد در حوزه استنباط/33
پیامدهاى خودباختگى در حوزه استنباطى/33
عوامل رکود نسبى فقه استنباطى پس از شیخ طوسى/34
پایان یافتن رکود فقهى توسط ابن ادریس/35
زمان پایان رکود فقه در حوزه استنباطى/36
رکود دوباره فقه و فقاهت با پیدایش اخباریگرى در حوزه استنباطى/36
پیامدهاى شیوه اخبارى فقه در مقام استنباط/37
پیامد شیوه اخبارى گرى در عصر حاضر/38
شکوفایى مجدد فقاهت در حوزه استنباطى توسط وحید بهبهانى/39
سبب همکارى بحرانى با وحید/39
رکود فقه اجتهادى پس از وحید بهبهانى/39
زمان پیدایش رکود فقه اجتهادى با شیوه اصولى احتیاطى/40
منافات نداشتن شیوه شیخ در مقام استنباط با شرایط زمان/40
خلط میان احتیاط در مقام استنباط و احتیاط در مقام بیان فتوا/41
دیدگاه ابن طاووس/41
اقتضاى احتیاط در این زمان/42
سخن صاحب جواهر/43
پرهیز از شیوه اصولى احتیاطى در حوزه استنباطى/43
اشتیاق مسلمانان در فهم واقعى احکام/44
فاجعه آمیز بودن اجتهاد فقهى با شیوه اصولى احتیاطى/44
لزوم اجتهاد با شیوه اصولى واقعى/45
آسیب شناسى فقه اجتهادى اصولى/45
آسیب ها و آفت هاى فقه اجتهادى در بستر زمان/45
عواملى که به فقه اجتهادى شکوفایى و گسترش مى بخشند/47
تأکید بر تحول فقه اجتهادى در حوزه استنباطى/48
زمان پیدایش تحول فقه اجتهادى در حوزه استنباط/48
نیاز به پاسخ سریع/49
ناآگاهى از فقه حکومتی49
ویژگى هاى ضرورى فقه اجتهادى/50
الف ـ اصل صدور روایت/50
ب ـ بررسى دلالت روایت/51
پ ـ بررسى جهت صدور/51
ت ـ بررسى معارض با روایت/51
لزوم توجه فقیهان به تحول ها/54
فقیه کارآمد در جامعه امروز/55
عوامل تأثیرگذار در تحول فقه اجتهادى/56
1. زمان و شرایط/56
کلام امام صادق/58
نتایج آگاهى از حوادث آینده/58
چالش هاى تحول اجتهاد/59
2. مکان و شرایط/59
3. احوال آدمیان/60
4. عرف/61
uاجتهاد و نواندیشى (خوانش اهداف فقه معاصر)  / 63
u حیدر حب اللّه, مترجم: عبداللّه امینى پور
مقدمه/63
جایگاه فقه و پندارگرایى/64
فقه و اولویت بندى/66
توارد/67
ورزیدگى ذهنى/68
ارزیابى ورزیدگى ذهن/69
فقه و نظام آموزشى/70
الف) آموزش منطق, فلسفه و فقه/70
ب) جو زدگى یا خودباختگى (دوگانگى در اندیشه و عمل)/71
فقه و نواندیشى/73
الف) وازدگى از نواندیشى و تغییر/73
ب) اهم و مهم (فاسد و افسد)/75
ج) بازسازى شیوه و نظام اندیشه ورى/75
د) نوگرایى و گمراهى/76
هـ ) تقدس زدایى/77
و) مصلحت جمعى و درازمدت یا مصلحت فردى و کوتاه مدت/78
ز) فرقه گرایى/81
فقه اسلامى و زبان بیان آن/82
تأثیر فلسفه در فقه/84
بررسى آثار اهل سنت/84
فقه اسلامى یا فقه مذهبى؟/86
فقه اسلامى; فقط اجتهاد یا نیازهاى معرفتى دیگر/92
فقه اسلامى و شیوه هاى نگارش/95
ییکم. کتب/95
دوم. نشریات/96
u درآمدى بر فقه محیط زیست / 97
u محسن عمیق
چکیده/97
کلید واژه ها/97
مقدمه/98
الف) مسئولیت همگانى در حفظ محیط زیست/99
ب) مسئولیت حکومت اسلامى در حفاظت از محیط زیست/102
ج) احکام و قواعد فقهى/104
1. مقررات عام/104
ییکم. حرمت افساد در زمین/105
دوم. وجوب حفظ توازن در طبیعت/106
سوم. قاعده لاضرر/107
چهارم. قاعده عدالت/108
نکته اول/108
نکته دوم/109
پنجم. قاعده (من له الغُنم)/109
ششم. تضایف حق و تکلیف/110
2. مقررات خاص/112
ییکم. آلوده کردن محیط زیست/113
دوم. اسراف و تبذیر/114
سوم. ضرر رساندن به نفس/116
چهارم. حیوانات/116
پنجم. نباتات/119
نتیجه/120
u میراث فرهنگى, چالش هاى فقهى و حقوقى / 121
اشاره/121
سخنرانى مهندس محمد بهشتى/122
موضوع شناسى میراث فرهنگى/122
ییک اثر تاریخى چیست؟/127
سخنران دوم آقاى یونس صمدى/133
نگاهى گذرا به بحث بین الملل میراث فرهنگى/137
سخنران سوم: حجت الاسلام والمسلمین اراکى/145
پرسش هاى کنگره ى میراث فرهنگى/153
پرسش از مهندس بهشتى/153
پرسش از حجت الاسلام والمسلمین اراکى/154
پرسش از آقاى مهندس بهشتى/155
پرسش از آقاى صمدى/157
پرسش از حجت الاسلام والمسلمین اراکى/158
پرسش از مهندس بهشتى/160
پرسش از حجت الاسلام والمسلمین اراکى/161

u نظریه عدم انحلال خطابات قانونى  / 162
u رضا اسلامى
چکیده/162
کلید واژه/162
مقدمه/162
1. تبیین اصل نظریه/164
2. مقدمات نظریه عدم انحلال/168
3. آثار و لوازم نظریه عدم انحلال/174
الف) در بحث از صحت یا بطلان ترتب/174
ب) در بحث از صحت یا عدم صحت امر با علم به انتفاى شرط/176
ج) در بحث وحدت یا عدم وحدت طلب و اراده/177
د) در بحث از صحت یا بطلان شرط متأخر/178
هـ ) در بحث از شرط اجراى اصل برائت در اطراف علم اجمالى/179
4. اشکالات نظریه رقیب/180
5. دیدگاه هاى شهید مصطفى خمینى/181
الف) درباره تأثیر نظریه انحلال یا عدم انحلال در باب ترتب/181
ب) درباره دخالت مقدمات شش گانه/183
د) درباره وجه تفسیر انحلال یا عدم انحلال/189
6. طرح دیگر دیدگاه ها در بررسى و نقد نظریه عدم انحلال/190
7. ابعاد و زوایاى دیگرى از نظریه عدم انحلال/197
تقریر اول/200
تقریر دوم/201
تقریر سوم/202
تقریر چهارم/203
تقریر پنجم/204
منابع/212
u دست دادن با نامحرم از نگاه آیات و روایات / 214
اu حمد طاهرى نیا
چکیده/214
کلید واژه ها/214
مقدمه/215
مصافحه با نامحرم/215
حرمت لمس نامحرم/220
ادعاى انصراف/224
ادعاى تخصیص یا تقیید از طریق تنقیح مناط/226
بررسى دیدگاه پیشین/228
نتیجه/233
مصافحه با نامحرم از باب ضرورت و به عنوان ثانوى/233
معناى ضرورت و حد آن/236
اسباب اضطرار/236
مرجع تشخیص ضرورتها/236
اسباب اضطرار مصافحه با نامحرم/238
# نظارت بر قدرت در فقه سیاسى  / 244
u سیدسجاد ایزدهى
اشاره/244
الف) تعریف/246
ب) اقسام نظارت/247
ج) ادله ى نظارت/248
1) قرآن/248
1. مبانى پیشگیرى از استبداد/249
2. اهداف نظارت/249
3. راهکارهاى نظارت/250
2) سنّت/250
اوّل: نظارت در مرحله ى کسب قدرت/252
اعتبار آراى عمومى در فقه شیعه در تعیین حاکم/257
نظارت در گونه هاى قرائت نظام سیاسى/257
دوّم: نظارت در مرحله ى إعمال قدرت/259
الف) نظارت درونى/261
ب) نظارت بیرونى/262
1. شورا/263
2. امر به معروف و نهى از منکر/266
3. نصیحت/267
4. حزب/267
الف) اصل خطا/پذیرى 268
ب) مقدمه ى واجب/269
5. مطبوعات/269
سوّم: نظارت در مرحله ى توزیع قدرت/270
تفکیک قوا در نظام سیاسى شیعه/271
الف) نظارت بر کارگزاران (قوه ى مجریه)/273
1. راهکارهاى نظارتى/273
نظارت آشکار/274
نظارت پنهان/275
نظارت مردم بر کارگزاران/277
ب) قوه ى مقننه/278
1. نظارت بر قانونگذارى/278
2. مصونیّت پارلمانى نمایندگان/279
ج) قوه ى قضائیه/280
نظارت بر عملکرد قضات/280
اشتراط اوصاف خاص/280
رعایت آداب قضاوت/281
أعمال پیشگیرانه/281
استقلال قاضى/282
چهارّم: نظارت در مرحله ى گردش قدرت/283
u بررسى اجمالى ادله حرمت ریش تراشى / 284
u سیدحسین مناف
چکیده/284
واژگان کلیدى/284
بررسى اجمالى ادلّه حرمت ریش تراشى/285
دلیل اول/285
دلیل دوم/285
دلیل سوم/286
دلیل چهارم/286
دلیل پنجم/286
دلیل ششم/287
دلیل هفتم/287
دلیل هشتم/287
دلیل نهم/287
دلیل دهم/287
دلیل یازدهم/288
دلیل دوازدهم/288
دلیل سیزدهم/288
دلیل چهاردهم/288
بررسى قول به کفایت ریش پروفسورى/289
دلیل اول/289
دلیل دوم/289
دلیل سوم/290
دلیل چهارم/290
دلیل پنجم/290
الف) لغویان متقدم و متأخّر/291
ب) لحیه در کلمات معصومان(ع)/293
ج) بررسى عبارت (لحیه) در کلمات علماى شیعه و اهل سنت/299
حرمت حلق موهاى گونه/309
دلیل اول/309
دلیل دوم/309
دلیل سوم/309
دلیل چهارم/309
دلیل پنجم/309
دلیل نهم/309
دلیل یازدهم/310
u جایگاه حقوق معنوى آثار فرهنگى در حقوق ایران و فقه امامیه  / 314
u مرضیه نظرزاده
چکیده/314
کلید واژه ها/314
مبحث حقوقى/315
الف) پیشینه تاریخى حقوق معنوى در حقوق ایران/315
1. مرحله فقدان قوانین/315
2. مرحله تدوین قوانین/315
خصوصیات آثار مورد حمایت/317
ییکم. محسوس بودن شکل اثر/317
دوم. اصیل بودن اثر/318
سوم. چاپ یا پخش یا نشر یا اجراى اثر براى نخستین بار در ایران/319
چهارم. مالیت داشتن اثر/319
پنجم. اعلان مشخصات/320
ششم. ثبت اثر/320
انواع آثار مورد حمایت/320
اقسام حقوق مالى پدیدآورنده/321
ییکم. حقوق نشر و تکثیر/321
دوم. حق عرضه و اجرا/322
سوم. حق ترجمه/322
چهارم. حق بهره مندى از پاداش و جایزه/322
پنجم. حق اقتباس, تلخیص, تبدیل و گردآورى/323
خصوصیات حقوق مالى پدیدآورنده/324
ییکم. قابل انتقال بودن/324
دوم. موقت بودن/325
حقوق غیرمالى یا حقوق اخلاقى/325
1. حق افشاى اثر/325
2. حق انتساب اثر/325
3. حق احترام به اثر/326
4. حق رجوع/326
خصوصیات حقوق غیرمالى یا اخلاقى پدیدآورنده/327
1. غیرقابل انتقال بودن/327
2. غیرموقت و دایمى بودن/328
مدت حمایت/329
1. اثر مشترک/329
2. اثر سفارشى/329
3. اثر واگذار شده/330
4. اثر متعلق به شخص حقوقى/330
مبحث فقهى/330
1. دلیل عقلى/330
مقدمه اول/331
مقدمه دوم/331
2. بناء عقلا/332
احتمال اول/332
احتمال دوم/333
تبیین قاعده (لاضرر)/334
مرحله اول: شمول قاعده لاضرر بر احکام عدمى/335
مرحله دوم. شمول قاعده لاضرر بر حقوق معنوى/337
تبیین حکم حکومتى/339
منابع/342
u بررسى قاعده اتلاف با رویکردى به دیدگاه امام خمینى(ره)  / 344
u صالح سعادت
چکیده/344
کلید واژه ها/344
مقدمه/344
معرفى قاعده/345
مفردات قاعده/347
الف. اتلاف/347
ب. مال/349
3. ضمان/350
مستندات قاعده/351
الف) آیات قرآن/351
ب) روایات/356
1. باب احترام مال مسلمان/356
2. باب دیات/357
3. باب شهادت زور/357
4. مسئولیت صاحبان پیشه/358
5. باب رهن/358
ج) بناى عقلا/359
د) اجماع/360
هـ ) عموم ادله نفى ضرر/361
شروط ضمان اتلاف/362
الف) تحقق موضوع اتلاف/362
ب) مالیت داشتن تلف شده/363
ج) دخالت انسان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم/364
د) تعلق متلف به غیر/364
هـ ) غیرمشروع بودن اتلاف/365
و) محترم بودن مال تلف شده/365
قلمرو قاعده/366
الف) عمد و خطا یا علم و جهل/366
ب) ضمان مجنون و خردسال/368
ج) شمول قاعده درباره شخص امین/368
ضمان منافع/369
الف) منافع مستوفات/369
ب) منافع غیر مستوفات/372
ج) ضمان منافع انسان/373
جایگاه اذن در اتلاف/376
الف) اذن قانونى/376
ب) اذن مالک/377
ج) اذن در تصرف موجب خسارت مالک/377
د) اذن در تصرف موجب زیان به شخصى ثالث/378
نتیجه/378
u درآمدى بر نماز در قطب / 380
u حسن رهبرى
پیشگفتار/380
جایگاه نماز در اسلام/382
مرورى بر فتاواى فقها درباره نماز در مناطق قطبى/385
دیدگاه اهل سنت/394
موضوع شناسى/395
اوقات نماز/397
بررسى احتمالات مطرح شده براى چگونگى نماز در قطبین/399
1. رعایت الگوى مناطق معتدله/400
نقد این دیدگاه/400
2. وجوب هجرت به مناطق معتدله/402
نقد این دیدگاه/402
3. وجوب نماز یک روزه در طول یک سال/405
نقد این دیدگاه از نگاه دیگران/405
نقد اول: نیاز فطرى انسان به نماز و عبادت/405
پاسخ به این نقد/405
نقد دوم: احادیث اهل سنت/406
نقد سوم: تعریف شبانه روز در مناطق قطبى/408
نتیجه/409
u گزارش نشست اجتهاد و هرمنوتیک اسکینر/410
u مجهول بودن مورد معامله (تألیف سیدحسن وحدتى شبیرى) / 414
موضوع اثر و اهمیت آن/416
برجستگى اثر نسبت به آثار مشابه/415
مباحث اصلى اثر/416

- شماره 61
u روش فقهى و حدیثى شهید اول / 3
u محمدحسن ربانى
مقدمه/3
توجه به آراى گذشتگان/4
احاطه بر فقه مقارن/5
3. تکثر آرا/6
شهید ثانى در کتاب مسالک الافهام/6
علت تغییر در فتواى فقیهان چه مى تواند باشد/7
نگاه شهید به آثار قدما به منزله نصوص روایى/8
5. توجه ویژه به قواعد فقه/11
6. موافقت با شهرت/11
7. توجه به قرائن در رد و قبول روایات/13
8. بررسى و تحلیل متن روایى با ادله عقلى/15
9. توجه شهید به فقه حکومتى/18
10. نوآورى و ذکر فروع جدید/19
u شهید اول پایه گذار قواعد فقه / 20
صاحب محمدحسین نصار, مترجم: عبداللّه امینى پو
چکیده/20
مقدمه/21
معناى لغوى و اصطلاحى قواعد فقهى, پیدایى آن و معرفى آثار برجسته مذاهب اسلامى/21
الف) مفهوم لغوى و اصطلاحى/21
نتیجه/24
پیدایى و مسیر تاریخى قواعد فقهى/24
نخستین قواعد فقهى در منابع اولیه/25
قواعد برگرفته از سنت/26
قواعد فقهى نگاران مشهور/27
الف) مذهب امامیه/28
آثار فقهاى شافعى/30
قواعدنگاران حنفى/32
قاعده نگارى هاى فقهاى مالکى/33
قواعدنگارى حنبلى ها/35
پژوهش هاى آکادمى و نو/35
رساله هاى دانشگاهى مربوط به قواعد فقهى/36
پایه گذارى قواعد فقهى در سده هشتم هجرى/37
اساس قواعد فقهى در سده هشتم هجرى از دیدگاه امامیه/37
الف) قواعد فقهى امامیه در سده هشتم هجرى/38
شهید اول و پایه ریزى قواعد فقهى نگارى به گونه مقارنه/40
تأثیرگذارى و تأثیرپذیرى در مباحث و آثار/43
پژوهشى در کتاب القواعد و الفوائد/46
1. شیوه نگارش آثار فقهى و تأثیر آن/46
نقش شاگردان در معرفى آراء آثار شهید/48
اشکالات و نقدهایى بر قواعد/49
شرح القواعد والفوائد/50
نظر دیگران درباره شهید اول و القواعد والفوائد/51
ب) از امامیه, قدما و متأخران/52
نتیجه/53
u اشباه و نظایر فقهى از دیدگاه شهید ثانى / 54
u غالب الناصر مترجم: عبداللّه امینى پور
چکیده/54
مقدمه/54
هدف بحث/55
فرضیه بحث/56
روند بحث/56
منابع بحث/57
بخش اول: نظایر فقهى و استنباط مورد قبول شرع/57
قسم اول: نظایر فقهى و حجیت ظهور/63
مطلب اول: اشباه و نظایر و قواعد فقهى/64
نوع اوّل: دلیل استقرایى غیر مستقیم/66
نوع دوم: دلیل استقرایى مستقیم/67
امر اول: تعریف قاعده فقهى/70
امر دوم: موضوع قاعده فقهى/71
امر سوم: اهمیت قواعد شهید ثانى/72
امر چهارم: جایگاه استدلالى قواعد فقهى/73
مطلب دوم: نظایر فقهى و قیاس اولویت/74
مطلب سوم: اشباه و نظایر و علت منصوص/77
مطلب چهارم: اشباه و نظایر و علل مستنبطه/79
مطلب پنجم: اشباه, نظایر و مفاهیم/79
مطلب ششم: اشباه, نظایر و مراسیل/81
قسم دوم: نظایر و ملازمه عقلى/83
بخش دوم: نظایر و قیاس مورد نهى شرع/85
پایانه/88
نظایر فقهى/88
نظایر باب طهارت: /88
نظایر باب صلات (نماز): /89
نظایر باب روزه: /90
نظایر باب جهاد: /91
u پیشگامى شهید اول در تدوین قواعد فقهى / 92
سید منذر حکیم, مترجم: عبداللّه امینى پور
چکیده/92
مقدمه/93
ریشه ها و پیشینه قاعده نگارى فقهى/96
مراحل کل جنبش فقه اسلامى/102
نیاز به قاعده نگارى و تنظیر (اشباه و نظایر)/107
شهید اول; از مقاصد فقه تا قواعد فقهى/107
تأملاتى در القواعد والفوائد/110
قواعد فقهى با مستندات قرآنى از دیدگاه شهید اول/113
1. قاعده مشقت موجب آسان گیرى است/113
2. قاعده نفى ضرر/114
3. قاعده (تکمیل افعال نبى(ص) بر امام واجب است)/120
4. قاعده (مواردى که شهادت و گواهى دادن رواست, قسم خوردن نیز جایز است)/120
5. قاعده حرمت مداهنه (سازشکارى) و جواز تقیه/121
6. قاعده (گرامى داشتن دیگران مطابق با رسم [و فرهنگ] هر زمان)/123
8. قاعده قرعه/125
شیوه پیشنهادى پژوهش روشمند قواعد فقهى/126
u روش علمى شهید ثانى در رجال و حدیث / 129
u محمدحسن ربانى
پایبندى به تنویع روایات/129
ضرورت تتبع درباره حدیث/134
تضعیف روایات مضمر, مشترک و موثق/135
عدم حجیت حدیث موثق از نظر شهید ثانى/141
بررسى اصل ظریف بن ناصح/142
بى اعتنایى به شهرت/144
بررسى متن روایات براساس قواعد کلى فقه/145
بازتاب روش شهید ثانى (منتقدان)/147
الف) اخباریان; محدث استرآبادى (1034 ق)/147
ب) اصولیان/151
1. شیخ بهائى و میرداماد/151
2. علامه محمدباقر استرآبادى (میرداماد)/153
3. آقا جمال خوانسارى (1125 ق)/154
4. وحید بهبهانى/154
5. ملااحمد نراقى (1425 ق)/156
رجالیان (میرزا محمدعلى استرآبادى (1028 ق)/156 u اسرار الصلاة شهید ثانى (همراه با کتابشناسى و نسخه شناسى اسرار الصلاةها) / 157
u على اکبر زمانى نژاد
شرح حال شهید ثانى (911 ـ 965 ق)/157
مؤلفات و آثار شهید ثانى/158
التنبیهات العلیّة یا اسرار الصلاة/159
نسخه هاى خطى التنبیهات العلیّة یا اسرار الصلاة/161
وصف التنبیهات العلیه از زبان علما/163
ترجمه هاى کتاب اسرار الصلاة/165
9. اسرار و رموز قلبى نماز/175
تصحیح ترجمه اسرار الصلاة/178
چاپهاى سنگى کتاب اسرار الصلاة/179
چاپهاى حروفى التنبیهات العلیّة/180
ویژه گى اسرار الصلاة/181
تأثیر و تأثرهاى اسرار الصلاة شهید ثانى/182
پایان نامه براساس أسرار الصلاة شهید ثانى/183
اسرار الزکاة والصوم والحج/183
کتابشناسى و نسخه شناسى اسرار الصلاة/186
نسخه هاى خطى اسرار الصلاة/200
کتابهاى چاپى اسرار نماز/202

- شماره 62
u بررسى دیدگاه مشهور در حصر زکات / 3
u مهدى فتحى نیا
چکیده/3
کلید واژه/3
دلیل حصر موارد متعلق زکات/6
اختیار توسعه و تضییق زکات/7
ولایت پیامبر(ص)/9
عدم وجود زکات غیر موارد نه گانه/9
عدم وجود مورد بااهمیت/11
رفع موضوعیت/13
بررسى روایات دیگر/14
ولایت حاکم/18
دلایل مخالفان/19
موضوعیت و عدم موضوعیت درهم و دینار/23
درهم و دینار یا طلا و نقره؟/24
# جایگاه قرآن در فقاهت / 31
تقریرى از درس آیت اللّه مددى (حفظه اللّه)
اشاره/ 31
کلید واژه/31
مقدمه/32
اصطلاح معاملات/32
فقه خلاف و تأثیر آن در استنباط/33
مبناى اختلاف آراى فقهى میان شیعه و اهل سنت/37
ترتیب ارائه مطالب در بحث مکاسب/40
جایگاه قرآن در فقاهت/41
معاملات در قرآن/42
تحلیلى بر اختلاف اخباریان و اصولیان در ظواهر کتاب/44
تقسیم آیات بر حسب نوع دلالت آنها/49
احکام معاملات در آیات/53
u مرزبندى حجیت عقل در اندیشه اخبارى و اصولى / 57
u محمدتقى اکبرنژاد
چکیده/57
کلیدواژه/57
مقدمه/57
الف) عقل بدیهى و عقل غیر بدیهى/59
ب) عقل ابزارى (تحلیلى) و عقل مصدرى/60
ج) عقل کلى و جزئى/60
محدوده ادراکات عقل و تبیین محل نزاع میان علماى اصولى و اخبارى/63
قول اول: نظریه ملاامین استرآبادى(ره)/63
پاسخ نقضى/68
پاسخ حلّى/68
قول دوم: نظریه مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانى (م1361ق)/69
مقایسه نظریه مرحوم اصفهانى با نظریه مرحوم ملاامین استرآبادى/71
قول سوم: نظریه حجیت بى حد و حصر/72
قول چهارم: نظریه حجیت مشروط/73
شیخ انصارى(ره) و محدوده حجیت عقل/74
مقدس اردبیلى و دامنه حجیت عقل/77
اشکال/78
نظریه مشهور علماى شیعه درباره محدوده حجیت عقل/80
روح اخبارى گرى و محور افتراق با اصولى گرى/83
الف) تقدیم عقل بر ظواهر متون دینى در صورت تعارض/83
عقلى ذاتى و مشروط/88
آثار عقل ذاتى و مشروط در بحث هاى فقهى و اصولى/91
اقسام عقل مشروط/93
دوم. به کارگیرى عقل تحلیلى ـ ابزارى در تفسیر متون دینى/95
نتیجه/99
u نقش قصد لذت در حرمت نگاه / 101
u محمدجواد دانیالى
چکیده/101
کلید واژه ها/101
مقدمه/102
ییکم. قصد لذت; معیار حرمت/103
دوم. حصول لذت, معیار حرمت/105
ادله حرمت/111
ادله حرمت مطلق بهره مندى هاى جنسى از غیر همسر یا کنیز/111
چهارم. ارتکاز متشرعه/116
ادله حرمت مختص به نگاه کردن/117
ییکم. آیه غض/117
دوم. مرسله عبداللّه بن فضل/118
ادله جواز تلذذ بدون قصد لذت/119
ادله جواز لذت بدون قصد حاصل از غیر نگاه/119
ییکم. آیات ترغیب کننده به بهشت/119
دوم. رفتار حضرت موسى(ع)… /120
اشکال/22
پاسخ/122
سوم. عدم وجود نهى صریح/123
ادله جواز لذت بدون قصد حاصل از نگاه کردن/123
ییکم. موثقه حبیب معلى/123
دوم. روایات مجوز افعال همراه با لذت/126
سوم. روایت زرعة بن محمد/130
نتیجه/123
کتابنامه/134
u نگاهى تحلیلى و مقایسه اى به جایگاه حدیث و منابع آن / 136
u احمد عابدینى
چکیده/136
کلید واژه/136
مراحل تدوین احادیث در اهل سنت/136
قرن اول/137
الف) حوزه مرکزى اسلام/137
جریان اول (نهى از نقل, سماع و نوشتن احادیث پیامبر اکرم(ص)/137
1. نهى از نوشتن حدیث با استناد به احادیث نبى اکرم(ص)/137
2. نهى از نوشتن حدیث پیامبر اکرم(ص) به امر خلیفه اول و دوم/137
3. نهى از نقل احادیث پیامبر اکرم(ص)/139
جریان دوم: تشکیل گروه قصّاصون/141
ب) حوزه پیرامونى اسلام/142
قرن دوم/145
حادثه اول: تکثیر و جعل حدیث/145
حادثه دوم: تدوین احادیث اهل سنت/145
صحیح بخارى/148
مراحل تدوین احادیث در شیعه/150
مرحله نخست: از زمان پیامبر اکرم(ص) تا زمان امام صادق(ع)/150
مرحله دوم: از زمان امام جعفر صادق(ع) تا غیبت صغرا/152
مرحله سوم: تدوین کتب اربعه/154
مشکلات احادیث شیعه/154
u هماهنگى طبیعت و شریعت مبناى حق و عدالت / 159
u سید امراللّه حسینى
چکیده/159
مقدمه/160
الف) کلیات و تعاریف/160
1. اهمیت پرداختن به محیط زیست از نظر حقوقى/160
2. تعریف حق و انواع آن/162
3. آثار حق/163
4. تفاوت حق و ملک/164
5. حقوق طبیعى/165
ییکم. تفاوت حقوق طبیعى با حقوق موضوعه/166
دوم. حق طبیعى و مالکیت طبیعى/166
سوم. حق طبیعى و مالکیت اعتبارى/166
ب) تبیین, تفسیر و توجیه حقوق براساس نظریه حقوق طبیعى/167
1. تبیین اجمالى نظریه حقوق طبیعى/167
2. تطبیق نظریه حقوق طبیعى و مصادیق آن در برخى مسائل حقوق اسلامى/168
ییکم. تبیین مسائل حقوق خانوادگى/168
ـ فلسفه عدم تشابه حقوق زن و مرد/168
ـ حکومت و ریاست خانواده/169
ـ مهر/170
ـ نفقه/171
ـ حقوق طلاق/173
ج) مبانى نظریه حقوق طبیعى/175
1. اصل غائیت/175
2. اصل هماهنگى نظام تکوین و نظام تشریع/177
3. اصل هم دوشى حق و تکلیف/178
د) برخى دستاوردهاى نظریه حقوق طبیعى/180
1. توجیه حق نسل هاى گذشته و آینده/180
2. توجیه تقدم حق جامعه بر فرد/181
3. توضیح اصل عدالت/182
4. توضیح صحیح حقوق بشر/185
هـ ) تأثیر اعتقاد به حقوق طبیعى در مسائل مربوط به محیط زیست/186
1. حقوق طبیعى متقابل انسان و محیط زیست/186
2. حکمت حرمت اسراف, تبذیر, استفاده نامشروع و نابودسازى ثروت هاى طبیعى/187
و) پیشنهادها/188
نتیجه/192
u روش شناسى تدوین حدیث در وسائل الشیعه / 195
u حسن ربانى
چکیده/195
کلید واژه/195
مقدمه/195
فصل اول: بررسى شیوه نگارش وسائل الشیعه/195
روش تبویب وسائل الشیعه/195
ب) ذکر نام مؤلف در آغاز سند/196
ج) تکمیل سند اشاره به طریق/197
د) تلخیص اسناد/198
هـ ) تعیین راویان مشترک/198
قرینه یکم/198
قرینه دوم/198
قرینه سوم/199
قرینه چهارم/199
و) ذکر روایات قوى در صدر باب/199
ز) اکتفا به یک نسخه/200
ح)تقدم روایات کافى/200
ط)نقد نکردن احادیث/200
یى) برخورد با روایات متعارض/200
فصل دوم: نکته ها و کاستى ها/201
الف) ذکر نکردن اختلاف نسخه ها (سند, متن)/201
ب) علت عدم تعرض اختلاف نسخه ها/202
ج) ذکر اختلاف مؤثر در معنا/202
د) اشاره به تقطیع در کافى و ذکر کامل در غیر آن/203
هـ ) وجود تصحیفات در اسناد و متن روایات/203
و) ذکر نکردن آیات الاحکام/205
ز) ابهام در ذکر روایات/205
تقطیع روایات در وسائل الشیعه/205
فصل سوم: خاتمه وسائل الشیعه/206
فایده اول: مشیخه صدوق در من لایحضره الفقیه/206
فایده دوم: در بیان (عدة من اصحابنا) در کافى/207
فایده سوم: ذکر منابع/207
فایده چهارم: طرق مؤلف/207
فایده پنجم: صفت مصادر کتاب وسائل الشیعه/208
فایده ششم/208
فایده هفتم: قراین ثبوت خبر/208
فایده هشتم: تصحیح کتب مرجع/209
فایده نهم: پاسخ ها/211
فایده دهم: احادیث مضمره/211
فایده یازدهم: راویان ثقه/211
# سلسله نشست هاى مسائل فقهى ـ حقوقى / 212
موضوع شناسى و بررسى فقهى تروریسم/212
عبدالمجید مبلغى (دبیر علمى نشست): /212
حجةالاسلام والمسلمین دکتر فیرحى/213
حجةالاسلام والمسلمین نجفى/214
حجةالاسلام والمسلمین دکتر فیرحى/216
حجةالاسلام والمسلمین نجفى/217
حجةالاسلام والمسلمین دکتر فیرحى/219
حجةالاسلام والمسلمین نجفى/219
حجةالاسلام والمسلمین دکتر فیرحى/220
نتیجه/220