دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، دی 1376، صفحه 1-488