دوره و شماره: دوره 9، شماره 34-33، پاییز 1381، صفحه 1-428