دوره و شماره: دوره 20، شماره 78، زمستان 1392 
4. درآمدى بر فقه و سبک زندگى

صفحه 64-77

حبیب الله شعبانی موثقی