دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، زمستان 1386، صفحه 1-232