دوره و شماره: دوره 18، شماره 70، زمستان 1390، صفحه 1-248