دوره و شماره: دوره 19، شماره 74، زمستان 1391، صفحه 1-236 
3. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد

صفحه 72-106

حسنعلی علی اکبریان


4. مفهوم ‏شناسى «احکام امتنانى»

صفحه 107-131

محمد علی خادمی کوشا


5. اسباب تبدل موضوع (استحاله)

صفحه 132-265

علیرضا فرهاد