دوره و شماره: دوره 19، شماره 74، دی 1391، صفحه 1-236