نویسنده = مسعود امامی
تعداد مقالات: 9
1. رعایت عدالت در تعدد زوجات

دوره 20، شماره 78، زمستان 1392، صفحه 4-22

مسعود امامی


2. اعتبار رأى اکثریت در پرتو کتاب و سنت

دوره 20، شماره 77، پاییز 1392، صفحه 53-85

مسعود امامی


4. اعتبار عقلى رأى اکثریت بر مبناى حق تعیین سرنوشت

دوره 19، شماره 72، تابستان 1391، صفحه 104-129

مسعود امامی


5. بیع زمانى

دوره 17، شماره 66، زمستان 1389، صفحه 21-60

مسعود امامی


6. ملکیت موقت در حقوق و فقه

دوره 17، شماره 65، پاییز 1389، صفحه 64-122

مسعود امامی


7. قصاص در سقط عمدى جنین

دوره 14، شماره 53، پاییز 1386، صفحه 53-85

مسعود امامی


8. زمان دمیدن روح در جنین

دوره 13، شماره 49، پاییز 1385، صفحه 44-86

مسعود امامی


9. نفقه زن باردار در عده وفات

دوره 13، شماره 48، تابستان 1385، صفحه 90-161

مسعود امامی