دوره و شماره: دوره 30، شماره 4 (فصل زمستان- پیاپی 116)، دی 1402، صفحه 1-214 
مبانی فقهی وجوب اهدای عضو

صفحه 7-38

10.22081/jf.2024.67413.2708

خالد غفوری الحسنی؛ محمد یحیی شریف طبع (نویسنده مسئول)؛ محمد مهدی سعیدی


واکاوی علل اختلاف نگرش فقیهان در موضوع‌شناسی فقهی با تأکید بر موضوع غیبت

صفحه 87-120

10.22081/jf.2024.65664.2629

مرتضی فخار شاکری(نویسنده مسئول)؛ محمدتقی فخلعی؛ سید محمد تقی قبولی درافشان