دوره و شماره: دوره 8، شماره 30-29، پاییز 1380، صفحه 1-392