دوره و شماره: دوره 7، شماره 26-25، مهر 1379، صفحه 1-440