دوره و شماره: دوره 7، شماره 26-25، پاییز 1379، صفحه 1-440 
2. پژوهشى در موردهاى ششگانه دیه

صفحه 18-81

اسماعیل اسماعیلی


3. گواهى خویشاوندان

صفحه 82-110

سید مهدی شیرازی


4. نقدى بر انگاره برابرى زن و مرد در قصاص

صفحه 111-125

علی اکبر کلانتری ارسنجانی


6. دگرگونى قیمتها در عصر تشریع

صفحه 4153-214

احمد علی یوسفی


7. عرف از دیدگاه امام خمینى

صفحه 215-244

سید علی جبارگلباغی


10. اصطلاح شناسى در کتابهاى فقهى

صفحه 332-374

محمد حسن ربانی


11. تشکیل دولت صفویان

صفحه 375-431

محمد باغستانی