فهرست مقاله هاى سال هفتم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


 

شماره23
فقه در چشم انداز شهید مطهرى/3
ـ ضرورت برابر سازى فقه با نیازهاى زمان4
ـ راههاى رشد و بالندگى فقه5
1. تخصصى شدن فقه6
2. شوراى علمى8

موضوع شناسى در سیرى تاریخى10
ـ مرحله هاى تاریخى موضوع شناسى13
1. تفاوت شناسى دو مسأله15
2. قلمروشناسى موضوع16
3. پیدایش نظریه تبدّل16
4. دگرگونى نظریه تبدّل18
پیدایش نظریه اجتهاد در موضوع21
مقصود کاشف الغطاء از طرح نظریه اجتهاد23
5. قلمروشناسى موضوع بر پایه مقایسه موضوع با حکم خود28
6. ظهور عرفى نگرى در قلمروشناسى موضوع30
ـ پیدایش دیدگاهى نوین در قاعده تبدل موضوع45

سیرى در آیات حجاب49
ـ ترتیب نزول آیات حجاب51
ـ نخستین مرحله51
ـ دومین مرحله51
ـ سومین مرحله55
معنى جلباب62
(یدنین)66
ـ مرحله چهارم68
ـ مرحله پنجم84
ـ خلاصه بحث89

نگاهى فقهى به ماده هاى قانونى نفقه زوجه93
ـ طرح معیارهاى کلى در بحث101
ـ مراد از نفقه103
الف. آیات106
ب. روایات107
ـ آراء فقیهان110
ـ هزینه دار و درمان116
ـ میزان نفقه118
1. مقصود از شأن چیست118
ـ آراى فقیهان و دلیلهاى آنان119
ـ نفقه سازوار با شأن زن120
ـ نفقه سازوار با شأن زن و توان مرد120
ـ آراى اهل سنت124
ـ قانونهاى کشورها125
ـ خوددارى شوهر از پرداخت هزینه زندگى زن125
ـ دیدگاهها126
ـ بررسى قانون130
ـ آراى فقیهان133
ـ قول به نسخ با طلاق134
ـ دلیلها134
ـ مسائل درخور توجه138

پیوستن علم قاضى به بینه یا اقرار149
ـ مقام اول مقتضاى ادله اجتهادى150
1. پرداخت دیه در قتل خطاى محض151
2. شروع به رجم154
3. فرار از حفره رجم156
4. بخشیدن بَزَه کار160
5. توبه بزه کار164
ـ مناط حکم در روایات170
ـ خلاصه بحث173

بررسى فقهى اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه177
ـ عملیات بازار باز178
ـ اهمیت عملیات بازار باز179
ـ تجربه عملیات بازار باز در ایران181
ـ علتهاى موفق نبودن بازار باز182
ـ بایستگى طراحى ابزار مناسب براى جایگزین عملیات بازار باز183
ـ اصول و معیارها در طراحى ابزارهاى جایگزین184
1. اوراق قرضه بدون بهره دولتى185
2. اوراق خرید نسیه دولتى188
3. اوراق مضاربه دولتى190
4. اوراق مشارکت دولتى193
5. گواهیهاى سپرده مشارکتى انتقال پذیر196

دولت اسلامى و خمس معادن200
ـ طرح موضوع201
ـ مقتضاى اصل203
ـ دیدگاههاى فقیهان203
ـ بررسى دلیلها210
ـ خمس معادن آن گاه که دولت آن را ستخراج کند219
ـ بررسى دلیلهاى سه دیدگاه دیگر221
ـ نتیجه گیرى224

گذرى تاریخى بر اندیشه هاى سیاسى ـ بخش نخست230
ـ بررسى چیستى مفهوم فقیه و دولت234
ـ مرحله اهتمام به نقل243
ـ مرحله اهتمام عقل345
ـ دلیلهاى چهارگانه258
ـ مفهوم دولت265

نقبى به دیدگاههاى فقهى سید عبدالأعلى سبزوارى277
ـ جایگاه علمى278
ـ اشاره اى به دیدگاههاى اصولى280
ـ دیدگاههاى نوفقهى284

تازه هاى فقه, حقوق, اصول و رجال288
فقه و حقوق در مطبوعات304

شماره24

گوناگونى آراء در چشم انداز امام على(ع)3
ـ ناسازگارى حق پندارى آراء گوناگون با اصول مسلم دین4
ـ مشکل اصلى6
ـ چاره کار7

بلوغ دختران8
ـ تفاوت آراء8
ـ دیدگاه نخست: بلوغ در نه سالگى12
ـ دلائل نظریه13
ـ پرسشها و پاسخها29
1. نه ساله شدن نشانه طبیعى و یا تعبّدى29
2. منشأ تردید میان نُه و ده سالگى31
3. جایز بودن ازدواج با تعبدى بودن سازگارى ندارد32
4. کافى نبودن نُه سالگى باى تصرف مالى33
5. نُه سالگى موضوع بخشى از احکام است, نه همه احکام34
ـ دیدگاه دوم36
ـ دلائل37
ـ علاج روایات40
ـ دیدگاه سوّم44
ـ دلائل44
ـ دیدگاه چهارم51
ـ دلائل51

پوشش بانوان در برابر مردان مَحْرَم58
ـ کتاب (آیات قرآن)59
ـ روایات/ 63
ـ اجماع69
ـ بررسى اجمالى71
ـ بررسى روایات78
ـ عرف در مکتب فقهى صاحب جواهر100
ـ عرف چیست؟103
ـ اقسام عرف105
1. عرف و معنى شناسى113
2. عرف و مصداق شناسى114
ـ حکم ناسازگارى میان عرف و لغت124
ـ اثرگذارى شرع بر عرف126

نگاهى نو به ثابت شدن ماه و گوناگونى افقها133
ـ نگاهى به دیدگاهها33
ـ دیدگاه غیر مشهور در بوته نقد134
ـ تحلیل تکوینى باورمندان به گسترش141
ـ دیدگاه مشهور در بوته نقد144
ـ دیدگاه اختصاص150
ـ دلیلها15
ـ دیدگاه اختصاص در بوته نقد256
ـ باورمندان دیدگاه اختصاص169
ـ باورمندان دیدگاه اختصاص در میان فقهاى اهل سنت177
ـ هم افقى قمرى178
ـ سیر فقهى دیدگاه اختصاص یا فرایند ظهور دیدگاه غیر فراگیر (مشهور)181
ـ بررسى مبانى دلیلهاى دیدگاه غیرفراگیر186
ـ اساس و مبناى طرح معیار (هم افقى) یا اتحاد194
ـ چکیده بحث202

رابطه فقیهان شیعى با دولتها (سده پنجم تا نهم هجرى)211
ـ دگرگونى نوین فقهى213
ـ دیدگاه نقلى216
ـ ابن طاووس و خلافت عباسى219
ـ ابن طاووس واسطه خلافت در نزد تاتارها223
ـ دولت عباسى در روزگار مستعصم و درگاه یورشهاى تاتار224
ـ ولایت ابن طاووس در حکومت تاتارها229
ـ دولت ایلخانیان و پذیرش اسلام و تشیع232
ـ فقیهان اصولى و سیاست229
ـ دولت سرمداران و شهید اول246

شماره25 ـ 26

نوآورى در فقاهت, نیاز زمان3
ـ دگرگونى در روش اجتهاد چرا؟4
ـ روش شناسى نیاز نخست7
ـ نوآور اسوه7
ـ روش فقاهت بروجردى از نگاه مطهرى10

پژوهشى در موردهاى شش گانه دیه18
ـ دیه چیست؟21
ـ گونه هاى کشته شدن23
ـ جاهاى دگر شدن قصاص به دیه25
ـ گونه هاى شش گانه دیه26
ـ دیدگاه فقیهان اهل سنت29
ـ ملاک اصلى در پرداخت دیه30
ـ احتمالهاى مسأله31
1 . اصل بودن موارد ششگانه/ 31
دلیلهاى اصلى بودن موردهاى ششگانه دیه33
روایات33
بررسى34
اجماع34
پرداخت نوع دیه به اختیار بزه کار و یا…39
دیدگاه ها و دلائل40
2. اصل بودن شتر در دیه55
دلیهاى اصل بودن شتر در دیه56
روایات56
3. اصل بودن دینار60
دلیلها62
ویژگیهاى دینار64
4. دیه به دست حاکم اسلامى67

گواهى خویشاوندان82
ـ تعریف شهادت و شرایط کلى آن84
ـ شرایط کلى شهادت در دیدگاه قرآن85
ـ بررسى شهادت نزدیکان89
ـ دیدگاههاى عالمان شیعه90
ـ تحقیق در مستند دو دیدگاه92
ـ دیدگاه اهل سنت101
ـ شهادت پدر و فرزند به سود یکدیگر102
ـ شهادت پدر و فرزند علیه همدیگر103
ـ شهادت همسران نسبت به همدیگر103
ـ شهادت برادران نسبت به همدیگر105

نقدى بر انگاره برابرى زن و مرد در قصاص111
ـ بررسى دلیلها112
ـ یکم 112
ـ دوم116
ـ سوّم118
ـ چهارم118
ـ پنجم119
ـ ششم122
ـ هفتم123
ـ هشتم124

مبانى حرام بودن ربا و مسأله بانک126
ـ ربا از دیدگاه قرآن127
ـ ربا از دیدگاه, روایات131
ـ آثار و پیامدهاى ربا133
ـ رباى قرضى و رباى معاملى135
ـ رباى واقعى و رباى حکمى136
ـ راه فرار از ربا138
ـ نظرى به روایات139
ـ تقبیحات عقلى قابل تخصیص نیست146
ـ موردهاى بیرون از حکم ربا147
ـ دادوستدهاى بانکى149

دگرگونى قیمتها در عصر تشریع153
ـ در جستجوى کدام تورّم156
ـ طول زمان مورد بررسى158
ـ جریان پولى عصر تشریع158
ـ چگونگى دادوستد و تجارت در صدر اسلام158
ـ پول رایج در صدر اسلام160
ـ چگونگى به کارگیرى پول در عصر تشریع161
ـ وزن سکه ها163
ـ دگرگونیهاى حجم پول164
1. دگرگونیهاى پولى داخلى164
الف. ضرب سکه هاى پس از ظهور اسلام164
ب. شکستن مسکوک در هم و دینار166
2. دگرگونیهاى حجم پول ناشى از جنگها و کشورکشاییها166
ـ نظام پولى صدر اسلام167
1. نظام دو فلزى بدون رابطه مشخص قانونى167
2. نظام دو فلزى با رابطه مشخص قانونى167
الف. رابطه وزنى ثابت و قانونى169
ب. رابطه وزنى غیر ثابت169
ج. رابطه قیمتى ثابت بین درهم و دینار169
د. رابطه قیمتى غرثابت و آزاد بین درهم و دینار172
ـ دگرگونى قیمتها در عصر تشریع178
ـ دلیلهاى گروه نخست178
ـ نقد و بررسى کلى 181
ـ دلیلهاى گروه دوم183
ـ شرحى درباره واژه (مال)189
ـ قحطى و خشکسالى192
ـ جمع بندى و نتیجه گیرى200
ـ بررسى حکم جبران کاهش ارزش پول205

عرف از دیدگاه امام خمینى/215
ـ پیشینه و تاریخچه عرف/215
ـ تعریف عرف/216
ـ ارکان عرف/219
ـ حجت بودن عرف/221
الف: حجت بودن ذاتى عرف/221
ب: عقل/222
ج:امضاء/222
1. باز نداشتن (عدم ردع)/222
2. ثابت نشدن بازدارى/222
3. سکوت/223
ـ دلیلهاى حجت بودن عرف/227
1. علم معصوم(ع)/227
2. حفظ نظام و پرهیز از هم گستگى آن/227
3. یگانگى روش شارع و عرف/228
ـ دقت عرفى, تسامح عرفى/228
ـ عرف و اجتهاد/233
ـ کاربرد عرف/235
1. کشف حکم/235
2. بازشناخت, شناسایى و پیراستن موضوع حکم/225
3. بازشناخت مفاهیم و معانى واژگان و کشف مقصود گوینده/236
ـ بازنمون(تعیین) مصداقها و برابرسازى موضوعها و مفهومها, بر مصداقها/237
ـ دگرگونى عرف/239
ـ کاستیهاى عرف/340
ـ ناسازگارى عرف و دلیل شرع/241

قاعده اجماع در نگاه امام خمینى/ 245
ـ 1. توثیق/245
ـ 2. تعدیل/247
ـ 3. تزکیه/248
ـ فرق توثیق و مدح/249
ـ راه شناخت راوى ثقه/251
ـ فهرست اسامى فقیهان از اصحاب امام صادق(ع)/255
ـ فهرست اسامى فقیهان از اصحاب امام کاظم و امام رضا(ع)/255
ـ شمار اصحاب اجماع/256
ـ وجه حجت بودن اجماع/258
ـ معناى قاعده/261
ـ دیدگاه ها/261
ـ دلیلهاى دیدگاه نخست(ثقه بودن راویان)/263
ـ دلیلهاى قول دوم(راست بودن روایتها)/265
ـ مراد از قاعده در نظر امام خمینى/268
ـ مراد از قاعده در عبارت کشى/271
ـ مهم ترین پاسخ به دیدگاه توسعه در قاعده اجماع/277
ـ بررسى قرینه ها و نشانه هاى تایید کننده قانون اجماع/285
ـ پاسخ به پرسشى مهم/293
ـ وجه جمع چیست؟/296

اصول اربعمائه یا نخستین مرحله/304
ـ فقه شیعه/304
ـ تعریف اصل/306
ـ تفاوت اصل با کتاب, مصنّف, نوادر و جامع/310
ـ اعتبار و ارزش اصول/315
ـ تعداد اصول/317
ـ تاریخ نگارش اصول/319
ـ سرنوشت اصول/324
ـ آشنایى با برخى از گردآورندگان صاحبان اصول/326

اصطلاح شناسى در کتابهاى فقهى/332
ـ شرح اصطلاحات/335
ـ شیخان, شیخین/335
ـ الصدوقان, الصدوقین/335
ـ القدیمان, القدیمین/336
ـ المتقدمین, المتقدمون/337
ـ المتاخرون, المتاخرین/341
ـ متأخرى المتأخرین/346
ـ الطبقة الاولى, الطبقة الثانیة و الطبقة الثالثة/349
ـ ابنا سعید/349
ـ المحقق یا المحقق الاول/350
ـ المحقق الثانى/350
ـ الثلاثه/350
ـ اتباع الثلاثة/351
ـ المفید و تلمیذه/352
ـ المحقق و تلمیذه/352
ـ المتاخر/352
ـ السیدان/352
ـ فاضلان/353
ـ الشیخ و اتباعه/353
ـ المحقق و الشهید الثانیان/354
ـ الاربعة/354
ـ سید بن طاووس/354
ـ سید سند/355
ـ کاشف الرموز. کاشف الغطاء و کاشف اللثام/355
ـ العاملیّین/355
ـ اللمعتین/356
ـ الاخوند/356
ـ المصنف/356
ـ الخمسه/3456
ـ ثقة الاسلام/357
ـ القاضى/357
ـ تقى/357
ـ الشامّیین/357
ـ الحلّى/357
ـ حلیتین/357
ـ الحلیّین/358
ـ العلامة/358
ـ الحلبیین/358
ـ الحلبیین الثلاثه/358
ـ الشامیّین الخمسة/358
ـ الحلیین السنته/358
ـ شیخ/363
ـ العجلّى/363
ـ السعید/364
ـ علم الهدى/364
ـ الشریف/365
ـ الشهید/365
ـ الحسن/365
ـ الفقیه/365
ـ فقیهین/366
ـ ابنابابویه/366
ـ ابن بابویه/366
ـ الشیخ فى کتابى الفروع/366
ـ الشیخ فى کتابى الخلاف/366
ـ کتابى القاضى/366
ـ الشیخ فى کتابى الاخبار/366
ـ صاحب ریاض و ریاض/367
ـ صاحب الکفایة/367
ـ المشایخ الثلاثه/368
ـ الحلیین الاربعه/369
ـ الاردبیلى و اتباعه/369
ـ الاخباریون, الاخباریین/370
ـ الاصولیون, المجتهدون/370

تشکیل دولت صفویان/375
ـ شاه اسماعیل اول/375
ـ طهماسب… بازسازى مشروعیت/383
الف: از منظر میراث سیاسى شیعى/384
ب: از منظر نهادهاى دینى/391
ـ مشروعیت قدرت سیاسى/392
ـ جلوه هاى نیابت فقیه از امام معصوم(ع)/395
1. نماز جمعه/395
2. خراج/397
ـ عالمان نماد دین و سیاست/403
ـ شاه و فقیه … مشروعیت و شایستگیها/407
ـ بحرین در عهد صفویان/409
ـ اخباریگرى, صوفى گرى و صفویه/414