دوره و شماره: دوره 24، شماره 92، دی 1396، صفحه 1-168