دوره و شماره: دوره 21، شماره 82، دی 1393، صفحه 1-152