دوره و شماره: دوره 17، شماره 66، دی 1389، صفحه 1-238