دوره و شماره: دوره 18، شماره 70، زمستان 1390، صفحه 1-248 
2. فقه و امنیت

صفحه 45-86

نجف لک زایی


3. گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى

صفحه 87-130

علیرضا اعرافی؛ سید نقی موسوی


6. بررسى فقهى احکام بانک1

صفحه 194-231

سید محمد باقر صدر


7. موضوع‏شناسى در فقه

صفحه 232-234

علیرضا فرحناک


9. ملخص المقالات

صفحه 246-248

محمد رضا شاه نظر