فهرست مقاله‏هاى سال هجدهم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


 شماره 67
 فلسفه فقه (2); پیش فرض‏شناسى فقهى / 3
u احمد مبلغى
اهمیت پیش‏فرض‏شناسى فقهى / 3
تقسیم پیش‏فرض‏هاى فقهى به لحاظ متعلق / 7
دسته اول: پیش‏فرض‏هاى متعلق به اصل و کل فقه / 8
الف) اصل ثبوت وحى / 9
ب) قابلیت وحى براى نمایاندن دقیق واقع / 9
ج) انحصار تشریع به خداوند / 10
د) در دسترس بودن محتواى وحى / 11
ه) امکان دست‏یابى فهم انسانى به حکم شرعى / 11
و) همیشگى بودن تشریع اسلامى / 12
u بررسى حکم سنگسار در اسلام / 13
u محمدرضا کدخدایى
بخش اول: پیشینه حکم سنگسار / 13
الف) پیشینه سنگسار در جوامع بشرى / 15
ب) پیشینه سنگسار در ادیان ابراهیمى / 15
اول: حکم سنگسار در یهود / 15
دوم: حکم سنگسار در مسیحیت / 18
ج): ابقاى احکام ادیان قبلى در اسلام و عدم نقص اسلام از این جهت / 21
د) تأیید اصل وجود حکم سنگسار در تورات و تحریف برخى از احکام آن / 17
بخش دوم: مجازات سنگسار; چیستى و شرایط / 26
الف) شرایط ثبوت زناى مستوجب سنگسار / 26
ب) شرایط اثبات زناى مستوجب سنگسار / 28
اول: گواهى شهود / 29
دوم: اقرار / 33
1. روایات ناظر به اولویت توبه نسبت به اقرار / 34
2. روایات ناظر به القاى عدم اقرار به گناهکار / 35
ج) شرایط اجراى حکم سنگسار بعد از اثبات / 37
1. سقوط اجراى حکم سنگسار در صورت فرار شاهد / 38
2. سقوط سنگسار در صورت فرار زناکار بعد از اصابت اولین سنگ / 38
3. سقوط حکم سنگسار در صورت انکار بعد از اقرار / 39
4. جواز عفو حاکم در صورت اثبات سنگسار با اقرار / 40
د) دیگر اصول و سیاست‏هاى محدودکننده مجازات سنگسار / 40
1. قاعده الحدود تدرأ بالشبهات / 41
2. اسقاط حد در صورت اثبات توبه قبل از شهادت شهود / 42
بخش سوم: مستندات فقهى و شرایط حکم سنگسار / 43
الف) سنت فعلى / 46
ب) سنت قولى / 49
روش اجراى حکم سنگسار / 53
ج) توقف اجراى حکم تا وضع حمل و پایان دوران شیردهى / 54
سوم: سنت تقریرى / 54
خاتمه: جریان شناسى تشکیک و انکار مجازات سنگسار / 55
u مقدمه‏اى بر مناسبات فقه و حکومت / 65
u عباسعلى مشکانى سبزوارى
1. فقه / 67
2. حکومت / 68
3. نسبت فقه و حکومت / 69
بخش دوم: مناسبات فقه و حکومت / 70
1. امورى که تنها، وظیفه حکومت است / 71
2. امورى که بخشى از آن وظیفه حکومت است / 77
3. امورى که نیازمند حمایت و پشتیبانى حکومت‏اند / 79
4. احکامى که متولى خاصى ندارند / 84
5. عبادات و نقش حکومت در آنها / 87
6. احکام مربوط به روابط با غیرمسلمین / 89
u پژوهشى در فقه اراضى: احیاى موات (3) / 92
u سیدمحمدباقر صدر
نظریات فقهى در موضوع تحلیل / 92
تعیین موارد روا و جایز در اخبار تحلیل / 95
اخبار تحلیل و شکل عدم حجیت خبر واحد در موضوعات / 98
درنگى نقادانه بر نظریه آیت‏الله سیدمحسن حکیم / 103
اشکال به آیت‏الله حکیم / 104
آنچه از اخبار صحیح تحلیل استفاده مى‏شود / 106
تحلیل ابتدایى با امضایى؟ / 120
بخش دوم: آنچه از مجموع اخبار تحلیل استفاده مى‏شود / 123
اخبار ضعیف‏السند تحلیل / 123
درنگ و تأمل در اخبار عدم تحلیل / 132
تحلیل در صحیحة على بن مهزیار / 135
u تأثیر نگاه فردى و اجتماعى به دین در استنباط احکام فقهى / 138
u احمد عابدینى
برخى از اصول موضوعه / 143
درجات حرمت و کراهت / 148
چگونگى تمسک به اطلاق / 151
u تأملى در مقالات »تضاد و تعارض در فقه اسلامى« (3) / 156
u نویل، ج. کولسن
ثبات و تغییر / 157
نگاهى به مکاتب اجتهادى نجف، قم و... در گفت‏وگو با استاد شب زنده‏دار / 195
بررسى محتوا و مسلک مکتب نجف و سامراء / 195
افراد شاخص مکتب کربلا و مطالب محتوایى آن / 196
تفاوت محتوایى مطالب مکتب کربلا و نجف / 197
تفاوت نجف و سامرا در محدوده زمانى شیخ اعظم / 199
اوضاع نجف به نقل از کتاب انوار المعرفه / 199
تحلیل مکاتب موجود آن زمان طبق نقل کتاب / 201
تأثیر حوزه سامراء بر علم اصول / 202
مکتب قم / 203
دو نقطه افتراق مکتب نجف و قم / 206
زیاد تتبع کردن قمى‏ها و کم تتبع کردن نجفى‏ها، تفاوت اساسى دو مکتب قم و نجف / 211
بررسى مکتب فقهى صاحب جواهر و ویژگى‏هاى این مکتب / 214
بعضى خصوصیات صاحب جواهر / 216
خلاصه مقاله‏ها به عربى / 221

- شماره
68u روش‏شناسى اجتهاد در اقوال (1) / 3
u احمد مبلغى
نگاهى اجمالى به پیشینه نقل اقوال / 4
مرحله اول: دوره امامان(ع) / 4
مرحله دوم: نقل قول در چارچوب فقه خلاف و فقه مقارن / 7
مرحله سوم: پیدایش نقل قول تبعیتى یا تقلیدى / 8
مرحله چهارم: همراه شدن نقل قول با نقد قول / 13
اهداف مطالعه اقوال / 14
گروه‏بندى اقوال و ضوابط پرداختن به آنها / 14
سطح اول: اقوال منعکس در فقه سؤالى / 16
سطح دوم: اقوال حامل اصول متلقات / 17
u ملکیت و حقوق / 21
u سیدمحمدباقر صدر; تقریر: سیدکاظم حائرى
تفاوت حق، ملک و حکم / 22
مقدمات بنیادین / 24
مقدمه اول: ملکیت‏ها و اختیارات; تحلیل حقیقت ملک و انواع آن / 24
1. ملکیت خداوند متعالى، نسبت به تمام ممکنات / 25
2. ملکیت هر شخص نسبت به خود و کارها و ذمه‏اش / 25
3. ملکیت به معنى جِده / 25
4. ملکیت شخصى بر اموال / 25
برهان‏هاى اعتبارى بودن ملکیت و نقد آن / 30
برهان اول; عدم نیاز ملکیت به محل / 30
برهان دوم; اختلافات موجود در ملکیت / 31
برهان سوم; وجدان / 32
برهان‏هاى وضعى و اعتبارى بودن ملکیت استقلالى، و نقد آنها / 33
ملکیت‏ها و آثار حقوقى آنها / 34
رتبه و ارتباط ملکیت‏ها / 36
گستردگى‏هاى عقلایى در موضوع حیازت / 38
حالات گوناگون حیازت / 40
ماهیت نقل معاوضى / 44
ضمان جریمه و غرامت / 45
مقدمه دوم: تحلیل عقلایى حقیقت ذمه و عهده / 47
نسبت میان عهده و ذمه / 48
مقدمه سوم: مقارنه و مقایسه ذمه در حقوق غربى و فقه اسلامى / 51
نقد نظریه مشهور / 57
u اعتبار سنجى استخاره با قرآن / 64
u محمدجواد دانیالى
معناى استخاره / 65
معناى لغوى / 65
معناى اصطلاحى / 66
توصیه فراوان ائمه به استخاره‏هاى دعایى و ذکرى / 66
توصیه به استخاره دعایى قبل از انجام هر عمل / 66
توصیه به استخاره‏هاى دعایى در هنگام شک / 68
استخاره با قرآن / 70
ادله روایى استخاره با قرآن / 70
معناى لغوى و اصطلاحى تفأل / 79
نهى از تفأل به قرآن / 80
توجیه روایت نهى از تفأل / 81
تحلیل و بررسى روایات / 84
بررسى سندى روایات / 85
تحلیل محتواى روایات / 88
بررسى ادله غیرروایى استخاره با قرآن / 91
u ملاک پذیرش خبر و تأمّلى بر دیدگاه آیت‏الله خویى(ره) / 96
u مهدى برزگر
پرسش اصلى / 97
پرسش‏هاى فرعى / 97
فرضیه اصلى / 97
فرضیه‏هاى فرعى / 97
تاریخچه دسته‏بندى احادیث / 100
ادله حجیت خبر موثوق‏الصدور / 104
الف) دلیل عقلى / 104
ب) بناى عقلا / 106
ج) دلیل نقلى / 107
مبناى اصولى آیت‏اللّه خویى در پذیرش خبر واحد / 107
اقوال اصولیون / 113
لوازم و پیامدهاى اعتقاد به وثوق مخبرى / 118
1. بى‏دلیل ماندن در مقام افتا و توسعه ظاهرگرایى در دین / 118
2. بى‏اعتبارى بسیارى از روایات و تضعیف مذهب / 119
تبیینى از واقعیت فضاى روایى شیعه / 120
1. تقریر حضرت ولىّ عصر در زمان غیبت صغرا / 121
2. معرفى کذابین و جاعلان حدیث توسط ائمه(ع) / 121
3. عرضه روایات به اهل بیت / 124
u بررسى فقهى - حقوقى نقش مدت در قرارداد مزارعه / 128
u هادى احتشامى و مجید قاسمیان مزار
ماهیت مزارعه / 130
تملیکى یا عهدى بودن عقد مزارعه / 131
نقش مدت در مزارعه / 132
الف) لزوم تعیین مدت / 132
بررسى دلایل مشهور / 134
ب) انقضاى مدت در مزارعه / 141
1. تکلیف زارع به رد زمین / 141
2. انقضاى مدت و عدم کشت زرع در زمین / 143
3. انقضاى مدت و نرسیدن زرع / 147
u آشنایى با آثار فقهى و سبک علمى شیخ بهایى(ره) / 156
u مرتضى پویان
بخش اول: روش‏شناسى فقهى شیخ بهایى / 156
الف) روش نگارش آثار فقهى / 156
ب) روش نگارش استدلال‏هاى فقهى / 157
1. توجه به آثار قدما / 157
2. مشهور / 158
3. اجماع / 159
ج) روش استنباط حکم فقهى و بیان پنج رکن در کیفیت استخراج احکام / 159
بخش دوم: بررسى آثار فقهى و اصولى شیخ بهایى / 160
1. الحاشیة على من لایحضره الفقیه / 160
2. الإثنا عشریات / 161
3. الحبل المتین / 162
5. مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین / 163
6. الاربعین / 164
7. زبدة الاصول و آراى اصولى شیخ بهایى/ 165
8. رجال و درایه / 168
u نکته‏هاى نو در علوم مقدماتى اجتهاد / 171
u سلمان دهشور
الف) علوم عقلى / 172
1. فلسفه / 172
اصل نیاز به فلسفه، فارغ از وضع موجود/ 172
بررسى احتیاج به فلسفه با توجه به نظر علما و وضع کنونى فقه و اصول / 174
چند نکته درباره فلسفه / 178
نکته اول: انواع تحصیل فلسفه / 178
نکته دوم: تحلیل تاریخى ورود فلسفه به علم اصول / 180
نکته سوم: اشکال علمى ورود فلسفه به علم اصول / 182
ب) علم کلام / 184
ج) علم منطق / 188
د) علوم ادبى / 192
1. علم لغت / 193
2. علم نحو / 194
3. علم معانى / 194
4. اصول نحو / 196
5. فلسفه نحو / 196
چند نکته درباره علوم ادبى / 196
ب) علوم نقلى / 199
1. علوم قرآن / 199
2. تفسیر / 200
u بازشناسى معانى الفاظ پر کاربرد در آیات و روایات (1) / 208
u سیدحسین منافى
پیشینه تحقیق / 210
روش تحقیق / 210
بررسى واژه »لعن« / 210
بررسى لغوى واژه لعن / 212
ادله قائلین به دلالت لعن بر ترک حرام / 212
ادله قائلین به اشتراک معنوى لعن / 218
بررسى لغوى واژه »ویل« / 224
u خلاصه مقاله‏ها به عربى و انگلیسى / 229

- شماره
69u قیام علیه حاکمان جور; انواع، راهکارها و ضوابط شرعى / 3
u آیت‏الله محمدمهدى آصفى
چکیده / 3
اصطلاحات / 4
ضابطه و شرایط قانونى خروج علیه حاکم ظالم / 6
وجوب خروج علیه حاکم در کتاب و سنت (قرآن و روایات) / 6
الف) طاغوت کیست؟ / 6
ب) کفر به طاغوت / 7
ج) عبادت طاغوت / 8
د) نهى از رکون در برابر ستمگران / 9
ه) وجوب جهاد با طاغوت در احادیث / 11
و) وجوب جهاد با طاغوتیان در سیره اهل‏بیت(ع) / 14
بررسى نظرات قائلان به حرمت قیام علیه حاکم / 15
آرا و نظریات دانشمندان وهابیت / 21
دلایل قائلان به حرمت خروج علیه حاکم / 25
1. تمسک به اطلاق آیات قرآن / 25
2. استدلال به روایات / 30
1. وجوب امر به معروف و برچیدن منکر به صورت اقدام عملى / 35
2. تحریم کمک به حاکم ستمگر / 45
ادعاى اجماع قائلان به عدم حرمت / 51
دیدگاه علماى اهل‏سنت در تمجید از قیام امام حسین(ع) و تکفیر یزید / 53
مخالفت فقها با ادعاى اجماع / 61
پیامدها و آثار سوء خروج علیه حاکم / 63
تأثیر منفى فتواها / 69
نتیجه / 73
u استدلال به روایات تعیین سن یائسگى در بوته نقد / 75
u سیدضیاء مرتضوى
چکیده / 75
مقدمه / 76
بخش یکم: ارزیابى حجیت و دلالت روایات / 79
1. یائسگى در پنجاه سالگى / 79
2. یائسگى در شصت سالگى / 83
عدم حجیت روایات عبدالرحمن در تعیین سن / 84
دیدگاه آیت‏اللّه خویى / 89
ارزیابى محتواى روایت / 91
3. فرق‏گذارى میان زن قرشى و غیرقرشى / 92
مرسله شیخ طوسى / 94
4. شصت سالگى براى زنان قرشى و نبطى / 96
یک اشتباه / 100
بخش دوم: ارزیابى کلى استدلال به روایات / 101
الف) انقضاى سن باردارى و تعیین سن خاص / 102
نسبت دو دسته روایات / 105
ارزیابى وجوه جمع میان روایات سن و روایات باردارى / 110
جمع‏بندى / 120
ب) ضعف کلى در استدلال به روایات تعیین سن خاص / 120
1. نسبت روایات سن با عمومیت موضوع / 121
2. نسبت روایات سن با طبیعى بودن موضوع / 125
3. نسبت روایات تعیین سن با علم به مخالفت با واقع / 127
4. سنجش روایات با فلسفه حکم عده در قاعدگى / 129
جمع‏بندى / 131
u بررسى فقهى احکام بانک / 137
u سیدمحمدباقر صدر; تقریر سیدکاظم حائرى
چکیده / 137
مقدمه و مباحث مقدماتى / 138
الف) ماهیت قرض و تعریف آن در فقه اسلامى / 138
1. مبادله مال به عوض / 138
2. هبه عین [جنس] با استیمان مالى / 141
3. تملیک بر وجه ضمان / 141
4. تملک با حیازت ضمان ید / 143
ب) حقیقت ماهیت ربا در قرض [رباى قرضى] / 147
1. حرمت مطلق رباى قرضى / 147
اشکال اوّل: اجمال داشتن [مفهومى یامصداقى] مطلقات و قصور ادله خاصه/ 147
اشکال دوم: تعارض روایات مکیل و موزون با ادله مطلقه حرمت رباى قرضى / 152
2. روش‏هاى گرفتن زیاده در قرض / 157
الف) روش‏هاى وضع فایده / 157
ب) روش‏هاى بقاى فایده / 162
ج) واقعیت خارجى معاملات بانکى / 164
u نکته نو در علوم مقدماتى اجتهاد (2) / 169
u سلمان دهشور
چکیده / 169
3) علوم حدیث / 170
الف) تاریخ حدیث / 170
بررسى کتاب فقه الرضا / 171
ابهامات کتاب فقه الرضا / 171
ب) علم رجال / 172
نکاتى درباره علم رجال / 173
یک: روش رجالى / 173
دو: روش کتاب‏شناسى / 173
ج) علم نسخه‏شناسى / 174
د) نکاتى درباره مبانى و روش‏هاى فقه‏الحدیث / 179
حوزه اول: مبانى و اصول فهم حدیث/179
1. پرهیز از جمود در فهم اخبار / 180
2. فهم حدیث بر پایه فهم محاورات عرفى / 181
3. توجه به بُعد حکومتى پیامبر(ص) و ائمه(ع) / 182
4. توجه به ذهنیت پرسشگران / 184
5. توجه به خصوصیات و فضاى سکونت راوى / 185
6. توجه به نقل به معنا در حدیث و پیامدهاى آن / 185
حوزه دوم: روش‏هاى فقه‏الحدیثى / 187
محاسن روش‏هاى فقه‏الحدیثى / 189
نواقص روش‏هاى فقه‏الحدیثى / 189
4) فلسفه فقه / 190
u بازشناسى معانى الفاظ پرکاربرد در آیات و روایات (2) / 196
سیدحسین منافى
چکیده / 196
3. بررسى واژه »ایّاک« / 197
4. بررسى واژه »لابدّ« / 199
5. بررسى واژه »وجوب« / 201
6. بررسى واژه »فرض« / 205
u خلاصه مقاله‏ها به عربى و انگلیسى / 210

- شماره
70u درآمدى بر فقه حکومتى(تعریف و مبانى)/
3u سیف‏اللّه صرامى
مقدمه /
3ماهیت فقه حکومتى /
3الف) تعریف فقه /
7ب) تعریف حکومت /
9ج) تعریف فقه حکومتى /
12مبانى فقه حکومتى /
13الف) آمیختگى دین و سیاست در قلمرو فقه /
115. دیدگاه‏ها و معانى مختلف در آمیختگى دین و سیاست /
216. رابطه معانى آمیختگى دین و سیاست با فقه حکومتى /
22ب) نقش محورى حکومت در سعادت فردى و جمعى انسان /
124. تبیین محوریت حکومت در سعادت فردى و جمعى انسان /
224. ابتناى فقه حکومتى بر نقش محورى حکومت /
28ج) حکومت‏محورى اهداف فقه /
130. مراد از اهداف فقه /
230. تبیین حکومت‏محورى اهداف فقه /
333. مبنا بودن حکومت‏محورى اهداف براى فقه حکومتى /
38د) حکومت‏محورى احکام فقه /
139. حکومت‏محورى احکام شرعى /
239. مبنا بودن حکومت‏محورى احکام فقه /
40u فقه و امنیت /
45u نجف لک‏زایى
مقدمه /
146. سنت فلسفى مطالعات امنیتى /
247. سنت کلامى مطالعات امنیتى /
347. سنت اخلاقى مطالعات امنیتى /
447. سنت تفسیرى مطالعات امنیتى /
547. سنت حدیثى مطالعات امنیتى /
648. سنت تاریخى /
748. سنت سیاست‏نامه‏اى /
848. سنت عرفانى /
949. سنت ادبى /
1049. سنت فقهى /
49جایگاه امنیت در فقه /
49انواع حکم /
50الف) حکم اولى /
151. حکم تکلیفى /
251. حکم وضعى /
51ب) حکم ثانوى /
51ج) حکم حکومتى /
51تعریف امنیت در فقه /
53مرجع امنیت از نگاه فقها /
60چارچوب‏ها و الگوها /
63الف) چارچوب‏ها و الگوهاى درون‏فقهى /
163. الگوى فاضل مقداد /
263. الگوى نائینى /
364. الگوى امام خمینى /
68ب) چارچوب‏ها و الگوهاى برون‏فقهى /
171. روش تحلیل گفتمانى /
271. روش مفهومى /
78جمع‏بندى /
80u گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى /
87u علیرضا اعرافى; سیدنقى موسوى
مقدمه /
88مفهوم‏شناسى رفتار /
89انواع رفتار انسانى و تقسیم رفتار به جوارحى و جوانحى /
90دیدگاه عدم شمول و ریشه‏یابى آن /
94سرنوشت دانش فقه /
94تعریف فقیهان از دانش فقه /
99اخراج رفتارهاى جوانحى از دایره فقه /
3103. دفاع از نظریه شمول /
104الف) شمول احکام نسبت به همه رفتارها /
104ب) منجزیت علم اجمالى /
108ج) احکام وضعى احتمالى افعال جوانحى /
109د) افعال جوانحى در آیات و روایات /
109ه) بررسى افعال جوانحى در فقه موجود /
117جمع‏بندى /
122u  شیوه استظهار مطالبات شارع با نگاهى دوباره به بحث اوامر و نواهى /
131u مهدى برزگر
مقدمه /
132روش مشهور /
133نقد و بررسى نظر مشهور /
134اشکال نقضى /
135اشکال حلى /
137اصول کلى حاکم در قراین تفسیر متن /
137الف) اقتضاى آمر /
1137. اقتضاى اولیه در مطالبات شارع /
2139. اقتضاى آمر در پیامبر(ص) و ائمه(ع) /
141یکم. شأن معنوى - عرفانى /
141دوم. شأن اجتماعى /
142ب) اقتضاى مأمورُبه /
145قواعد حاکم در موارد مشکوک اوامر /
1148. واجب تعبدى و توصلى /
2148. واجب کفایى و عینى /
3149. واجب تعیینى و تخییرى /
4149. واجب نفسى و مقدمى /
5150. فور و تراخى /
150ج) اقتضاى مأمور /
151د) اقتضاى زمان و مکان /
155جمع‏بندى /
157بیان اصل در اوامر و نواهى شرعى /
158قرآن و سنت /
158الف) قرآن /
1158. مأموربه عبادى /
2162. مأموربه غیرعبادى /
164u نقدى بر مقاله »تأثیر نگاه فردى و اجتماعى به دین در استنباط احکام فقهى« /
167محمد عشایرى
مقدمه /
168نگاهى به ساختار مقاله /
170پرسش‏هایى درباره محتواى مقاله /
170الف) چیستى فقه اجتماعى /
170ب) جایگاه‏شناسى »یکپارچه‏نگرى به یک موضوع و لوازم آن« در فقه اجتماعى /
170ج) پرسش‏هایى درباره نمونه‏هاى سه‏گانه /
1170. تشبیب /
2170. حکم رقص و سینما /
170د) راه‏کارهاى سه‏گانه نویسنده براى اجتماعى شدن فقه /
177راه‏حل اول: درجه‏بندى حرمت و کراهت /
178نقد و بررسى /
178راه‏حل دوم: چگونگى تمسک به اطلاق/
180نقد و بررسى /
1181. نسبیت مفسده‏برانگیزى /
2181. قانون‏گذارى و مصالح و مفاسد احکام /
3181. از اطلاق و تقیید اصولى تا اطلاق و تقیید ملاکى /
182الف) بررسى پیشنهاد جایگزینى تعمیم ملاکى به جاى تعمیم اطلاقى /
183ب) بررسى پیشنهاد جایگزینى تقیید ملاکى به جاى تقیید لفظى مطلقات /
4184. اطلاق ملاکى و اهداف شریعت /
187راه‏حل سوم: ملاک گیرى /
188نقد و بررسى /
188u بررسى فقهى احکام بانک: بخش دوم /
194u سیدمحمدباقر صدر; تقریر: سیدکاظم حائرى
معاملات ربوى و بانکى، راهکارهاى فقهى /
195الف. راهکارهاى کلى براى رفع معاملات ربوى /
195راهکار اوّل: فروش مدت‏دار پول، به بیشتر از مبلغ آن /
195بررسى ابطال راهکارهاى کلى /
1199. غرض عقدى /
2199. غرض نوعى خارجى /
3199. غرض شخصى خارجى /
199راهکار دوم: قرار دادن جعاله در قرض /
206حقیقت و ماهیت جعاله /
206ب) راهکارهاى ویژه معاملات بانکى /
1209. احکام معاملات بانک کفار /
210الف) اقراض با سود /
210روایات خاص در اقراض ربوى کافر/
211ب) اقتراض با سود /
2213. احکام معاملات بانک دولتى /
215شروط صحت معامله مالى با اشخاص حقوقى و دولت /
3218. بانک ملى - مردمى اسلامى، بانک مسلمانان /
220الف) خدمات بانکى /
221معناى سپرده بانکى /
222تحلیل ثبوتى سپرده‏هاى بانکى /
222راهکار سوم قرض‏هاى ربوى /
228تحلیل اثباتى سپرده‏هاى بانکى /
231نتیجه‏گیرى /
190u معرفى کتاب »موضوع‏شناسى در فقه« /
232u علیرضا فرحناک
u خلاصه مقاله‏ها به عربى