دوره و شماره: دوره 28، شماره 106، تابستان 1400، صفحه 1-190 
7. ضوابط نصب قاضی غیرمجتهد بر پایه عناوین ثانوی مصلحت و اضطرار

صفحه 166-193

10.22081/jf.2021.59416.2177

زهرا نجارزادگان سرابی؛ هادی صادقی؛ محمد حسین ناظمی اشنی