دوره و شماره: دوره 30، شماره 3 (فصل پاییز- پیاپی 115)، مهر 1402، صفحه 1-216 
تحریم و تسری قاعدۀ «تلف مبیع قبل از قبض» با رویکرد خرید در فضای متاورس

صفحه 40-69

10.22081/jf.2023.66288.2638

شقایق عامریان؛ مصطفی کیخا(نویسنده مسئول)؛ عبدالرضا محمدحسین زاده؛ نادر مختاری افراکتی


تحلیل انتقادی حکم طهارت مسلوس و مبطون در هنگام نماز

صفحه 98-130

10.22081/jf.2023.64846.2555

البرز محقق گرفمی (نویسنده مسئول)؛ سیدعلی سجادی زاده؛ امجد جُبیلی


موضوع‌شناسی فقهی حقوقی عقود فردایی

صفحه 159-188

10.22081/jf.2023.65832.2613

فرشته زینلی؛ احمد مرادخانی(نویسنده مسئول)؛ علیرضا عسگری