دوره و شماره: دوره 30، شماره 2 (پیاپی 114)، تیر 1402، صفحه 1-204 
بررسی فقهی معاملات بازار فارکس

صفحه 65-97

10.22081/jf.2023.63148.2445

سید مرتضی خاتمی سبزواری(نویسنده مسئول)؛ علی ظهیری؛ رضا عندلیبی


بررسی فقهی بیهوشی اختیاری در موارد غیر‌ضرور

صفحه 98-125

10.22081/jf.2023.65551.2603

محمدجواد صفائی راد(نویسنده مسئول)؛ محمدحسین صالح نیا


امکان‌سنجی تعمیم مصارف موقوفه در وقف خاص بر اساس اطلاق یا انصراف جهت وقف نزد عرف

صفحه 178-201

10.22081/jf.2023.64658.2541

محمدمهدی مریدی؛ فخرالله ملایی کندلوس(نویسنده مسئول)؛ حامد رستمی نجف آبادی