دوره و شماره: دوره 29، شماره 112، دی 1401، صفحه 1-217 
بررسی فقهی خمس سهام بورس

صفحه 34-62

10.22081/jf.2023.63481.2467

سیدمرتضی خاتمی سبزواری(نویسندۀ مسئول)؛ علی ظهیری


بررسی فقهی و حقوقی معاملات افراد افسرده

صفحه 118-156

10.22081/jf.2023.63647.2487

زهره بقیعی(نویسندۀ مسئول)؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ علی اکبر جهانی


قلمرو الزام زوج بر طلاق در فقه مذاهب اسلامی

صفحه 185-214

10.22081/jf.2023.63357.2459

صدیقه فقیه حبیبی؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی(نویسندۀ مسئول)؛ علیرضا عسگری