دوره و شماره: دوره 27، شماره 104، زمستان 1399، صفحه 1-230