دوره و شماره: دوره 27، شماره 103، پاییز 1399، صفحه 1-192 
3. بررسی و تحلیل مبانی مشروعیت «ولی عرفی» در فقه

صفحه 63-89

10.22081/jf.2020.58593.2110

محمد حسین مشکاتی؛ علیرضا سلیمی؛ سید علیرضا حسینی؛ عبدالله امیدی فر


6. شناسایی موضوع عقد در ضمان عرفی

صفحه 137-164

10.22081/jf.2020.57765.2056

سعیده قنبری؛ سید محمد صادق طباطبایی


7. پندارواره کراهت حضور زن نزد محتضر

صفحه 165-189

10.22081/jf.2020.57071.2014

محمد جعفر صادق پور؛ فرحناز قاسمی سراب