دوره و شماره: دوره 27، شماره 103، مهر 1399، صفحه 1-192 
بررسی و تحلیل مبانی مشروعیت «ولی عرفی» در فقه

صفحه 63-89

10.22081/jf.2020.58593.2110

محمد حسین مشکاتی؛ علیرضا سلیمی؛ سید علیرضا حسینی؛ عبدالله امیدی فر