دوره و شماره: دوره 20، شماره 77، پاییز 1392، صفحه 1-168