دوره و شماره: دوره 24، شماره 92، زمستان 1396، صفحه 1-168