نقش انواع پرداخت‌کننده‌های مالی در قماربودن بازی‌های رایانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.

2 سطح چهار حوزه و پژوهشگر مرکز دانش بازی‌های رایانه‌ای، قم، ایران.

چکیده

نوعی از بازی‌های رایانه‌ای دارای پرداخت‌هایی داخل بازی در صورت باختن یک طرف بازی است. شباهت برد و باخت در چنین بازی‌هایی با برد و باخت‌های قمار، زمینه سؤال پیرامون قماربودن آنها شده و در تحقیقات فقهی مورد توجه قرار گرفته است، اما با توجه به تأثیرِ جهتِ پرداخت‌ها و انواع پرداخت‌کننده‌ها در قماربودن بازی‌ها، لازم است این پرداخت‌ها از این جهات بررسی شود. نقش جهت پرداخت‌ها در مقاله‌ای مستقل تحت‌عنوان «موضوع‌شناسی قمار در پرداخت‌های پس از باخت در بازی‌های رایانه‌ای» بررسی شده است، اما درباره نقش انواع پرداخت‌کننده‌ها با وجود تنوع آنها و تفاوت ماهیت و نقش آنها در قماربودن بازی‌های، پژوهشی مستقل که نقش پرداخت‌کننده‌ها را در چنین بازی‌هایی تبیین کند وجود ندارد. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به مطالبات مهم بازی‌سازان اسلامی در ارائه ضوابط فقهی برای طراحی پرداخت‌کننده‌ها و پاسخ‌گویی به مطالبه بخش وسیعی از مسلمانان مصرف‌کننده بازی‌های رایانه‌ای به‌منظور پرهیز از قماری‌بودن بازی‌ها تدوین شده است. نتیجه تحقیق حاضر با مطالعه فقهی انواع پرداخت‌کننده‌ها و بررسی تحلیلی چهار قسم پرداخت‌کننده: ۱. دو طرف بازی ۲. یک طرف بازی ۳. شخص ثالث ۴. نرم‌افزار؛ تعیین قماری‌بودن نوع اول و برخی حالت‌های نوع چهارم با روش تطبیق عناصر رکنی قمار بر اقسام پرداخت‌کننده در بازی‌های رایانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Different Types of Financial Payers in Computer Games as Being Gamble

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Khademi Kusha 1
  • Askar Derakhshan Doust 2
1 Assistant Professor, Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran.
2 Level four of Islamic Seminary (PhD) and researcher of Computer Games Knowledge Center, Qom, Iran.
چکیده [English]

There are some types of computer games with in-game payments if one side of the game loses. The similarity of winning and losing in such games with the wins and losses of gambling has raised the question of whether they are a gamble and has been considered in jurisprudential research. However, due to the influence of the direction of payments and the types of payers in the games as being gamble, it is necessary to examine these payments in these directions. The role of payments' direction has been explored in a standalone paper entitled "Thematic Gambling in Post-Loss Payments in Computer Games". However, there is no independent study on the role of different types of payers, which explains the role of payers in such games, despite their diversity and differences in their nature and role in the games as being gamble. The current study seeks to respond to the important demands of Islamic game makers in providing jurisprudential criteria for the design of payers and respond to the demands of a large number of Muslims who use computer games in order to avoid gambling. The result of the present study, through a jurisprudential study of the types of payers and an analytical study of four types of payers is as follows: 1. both sides of the game 2. One side of the game 3. Third party 4. software. To determine whether the first type and some cases of the fourth type are gamble, a method of applying the elements of gambling to the types of payers in computer games can be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer games
  • gambling
  • payer
  • win and lose
  • wager
1. ابن‌اثیر، محمد بن مبارک. (بی‌تا). النهایة فی غریب الحدیث والاثر (چاپ اول). قم: مؤسسه اسماعیلیان.
2. ابن‌براج طرابلسی، عبدالعزیز. (۱۴۰۶ق). المهذب (چاپ اول). قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
3. ابن‌درید، محمد بن الحسن. (۱۹۸۷م). جمهرة اللغة (چاپ اول). بیروت: دار العلم.
4. ابن‌زهره حلبى، حمزة بن على. (۱۴۱۷ق). غنیة النزوع إلى علمی الأصول والفروع (چاپ اول). قم: مؤسسه امام صادق(علیه السلام).
5. ابن‌سلام، ابوعبید قاسم. (۱۳۸۴ق). غریب الحدیث (چاپ اول). حیدرآباد- الدکن (هند): مطبعة دائرة المعارف العثمانیة.
6. ابن‌سیده، علی بن اسماعیل. (۱۴۱۷ق). المخصص (چاپ اول). بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
7. ابن‌سیده، علی بن إسماعیل. (۱۴۲۱ق). المحکم والمحیط الأعظم (چاپ اول). بیروت: دار الکتب العلمیه.
8. ابن‌فارس، احمد بن فارس بن زکریا‌. (۱۴۰۴ق). معجم مقائیس اللغة (چاپ اول). قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم.
9. ابن‌منظور، محمد بن مکرم. (۱۴۱۴ق). لسان العرب (چاپ سوم). بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع.
10. ابن‌نجیم، زین‌الدین. (بی‌تا). البحر الرائق شرح کنز الدقائق ومنحة الخالق وتکملة الطوری (چاپ دوم). قاهره: دارالکتب الاسلامی.
11. ابوالصلاح حلبی، تقى‌الدین. (۱۴۰۳ق). الکافی فی الفقه (چاپ اول). اصفهان: کتابخانه عمومى امام امیرالمؤمنین(علیه السلام).
12. احمدوند، محمدعلی. (۱۳۹۰). روان‌شناسی بازی (چاپ اول). تهران: دانشگاه پیام نور.
13. ازهری، محمد بن أحمد. (۲۰۰۱م). تهذیب اللغة (چاپ اول). بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
14. امامی خوانساری، محمد. (بی‌تا). الحاشیة الثانیة على المکاسب (چاپ اول). بی‌جا: بی‌نا.
15. الانصاری، زکریا. (۱۴۱۴ق). فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب. بیروت: دار الفکر.
16. الأنصاری، زکریا. (بی‌تا). أسنى المطالب فی شرح روض الطالب. قاهره: دار الکتاب الإسلامی.
17. النووی، ابوزکریا. (۱۴۱۲ق). روضة الطالبین وعمدة المفتین (چاپ دوم). بیروت: المکتب الإسلامی.
18. انصاری، شیخ مرتضی. (۱۴۱۵ق). کتاب المکاسب (چاپ اول). قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى.
19. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای. (۱۳۹۲). فرهنگ واژگان و دانش‌نامه تولید بازی‌های رایانه‌ای. تهران: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای.
20. جرجانی، الشریف. (۱۴۰۳ق). التعریفات (چاپ اول). بیروت: دار الکتب العلمیة.
21. جوهرى، اسماعیل بن حماد. (۱۴۱۰ق). الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربیة (چاپ اول). بیروت: دار العلم للملایین.
22. حر عاملی، محمد بن حسن. (۱۴۰۹ق). وسائل الشیعه (چاپ اول). قم: مؤسسه آل‌البیت(علیهم السلام).
23. حسینی عاملی، سیدجواد. (۱۴۱۹ق). مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (چاپ اول). قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
24. حلی، حسین. (۱۴۱۵ق). بحوث فقهیة (چاپ چهارم). قم: مؤسسة المنار.
25. حمیری، نشوان بن سعید. (۱۴۲۰ق). شمس العلوم ودواء کلام العرب من الکلوم (چاپ اول). بیروت: دار الفکر المعاصر.
26. خادمی کوشا، محمدعلی؛ عبداللهی، محمود؛ درخشان‌دوست، عسکر و ارغوانی فلاح، وحید. (۱۳۹۷). شناخت بازی‌های رایانه‌ای در موضوع‌شناسی فقهی. چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها. 
27. خویى، سیدابوالقاسم موسوى. (۱۳۷۷). مصباح الفقاهة: المکاسب (چاپ اول). قم: مکتبة الداوری.
28. زمخشری، محمود بن عمرو بن أحمد. (۱۴۱۷ق). الفائق فی غریب الحدیث (چاپ اول). بیروت: دار الکتب العلمیه.
29. سلار دیلمى، حمزة بن عبدالعزیز. (۱۴۰۴ق). المراسم العلویة والأحکام النبویة (چاپ اول). قم: منشورات الحرمین.
30. شهیدی تبریزی، میرزا فتاح. (۱۳۷۵ق). هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب (چاپ اول)‌. تبریز: چاپخانه اطلاعات.
31. صاحب بن عباد، اسماعیل. (۱۴۱۴ق). المحیط فی اللغة (چاپ اول). بیروت: عالم الکتاب.
32. طریحی، فخرالدین. (۱۴۱۶ق). مجمع البحرین (چاپ سوم). تهران: کتابفروشى مرتضوى.
33. طوسى، محمد بن حسن. (۱۴۰۰ق). النهایة فی مجرد الفقه والفتاوى (چاپ دوم). بیروت: دار الکتاب العربی.
34. علامه حلی، حسن بن یوسف. (۱۳۸۸ ق). تذکرة الفقهاء (چاپ اول). قم: مؤسسه آل‌البیت(علیهم السلام).
35. علامه حلی، حسن بن یوسف. (۱۴۱۳ق). قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام ‌(چاپ اول). قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌.
36. العینی، بدرالدین. (بی‌تا). عمدة القاری شرح صحیح البخاری. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
37. غروی نائینی، میرزا محمدحسین. (۱۳۷۳ق). منیة الطالب فی حاشیة المکاسب (چاپ اول). تهران: المکتبة المحمدیة.
38. فراهیدى، خلیل بن احمد. (۱۴۱۰ق). کتاب العین (چاپ دوم). قم: نشر هجرت.
39. فیروزآبادی، مجدالدین. (۱۴۲۶ق). القاموس المحیط (چاپ هشتم). بیروت: مؤسسة الرسالة.
40. فیومی، احمد بن محمد مقرى. (بی‌تا). المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی (چاپ اول). قم: منشورات دار الرضی.
41. الکاسانی، علاءالدین. (۱۴۰۶ق). بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع (چاپ دوم). بیروت: دار الکتب العلمیة.
42. کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکى. (۱۴۲۰ق). شرح الشیخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر. بی‌جا: مؤسسة کاشف الغطاء- الذخائر.
43. محقق کرکی، على بن حسین. (۱۴۱۴ق). جامع المقاصد فی شرح القواعد (چاپ دوم). قم: مؤسسه آل البیت(علیهم السلام).
44. مصطفی، ابراهیم. (بی‌تا). المعجم الوسیط (مجموعة من المؤلفین). استانبول: دار الدعوه. 
45. موسوی خمینی، سیدروح‌الله. (۱۴۱۵ق). المکاسب المحرمة (چاپ اول). قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره).
46. موسوی قزوینی، سیدعلی. (۱۴۲۴ق). ینابیع الأحکام فی معرفة الحلال والحرام (چاپ اول). قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
47. میرزای شیرازی، محمدتقى. (۱۴۱۲ق). حاشیة المکاسب (چاپ اول). قم: منشورات الشریف الرضی.
48. نجفى، محمدحسن. (۱۴۰۴ق). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام (چاپ هفتم). لبنان: دار إحیاء التراث العربی.
49. هارلوک، الیزابت. (۱۳۶۴). بازی (مترجم: وحید روان‌دوست). تهران: انتشارات یوش.