دوره و شماره: دوره 24، شماره 90، تابستان 1396، صفحه 1-192