نویسنده = اسماعیل آقابابائی‌بنی
تعداد مقالات: 9
1. اجرای علنی حدود از نظر فقه و قانون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1397

اسماعیل آقابابائی بنی


2. مسئولیت کیفری قاتل در موارد اقرار معارض

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

اسماعیل آقابابائی بنی


3. ضرورت برگشت قاون به فقه در جرم ترک نفقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

اسماعیل آقابابائی بنی


4. کاربرد قاعده درء در جرایم غیر حدی (نقدی بر ماده 120 قانون مجازات اسلامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

اسماعیل آقابابائی بنی


5. تاثیر مرگ قاتل عمد بر مجازات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

اسماعیل آقابابائی بنی


6. اجرای علنی حدود از نظرِ فقه و قانون

دوره 25، شماره 96، زمستان 1397، صفحه 111-129

اسماعیل آقابابائی بنی


7. ضرورت برگشت قانون به فقه در جرم ترک نفقه

دوره 25، شماره 94، تابستان 1397، صفحه 79-100

اسماعیل آقابابائی‌بنی


8. کاربرد قاعدۀ درء در جرایم غیرحدی

دوره 22، شماره 86، زمستان 1394، صفحه 93-112

اسماعیل آقابابائی بنی


9. تأثیر مرگ قاتل عمد بر مجازات

دوره 21، شماره 81، پاییز 1393، صفحه 45-64

اسماعیل آقابابائی بنی