نویسنده = عبدالله شفایی
تعداد مقالات: 6
1. درآمدى بر مسئولیت مدنى اشخاص حقوقى

دوره 15، شماره 55، بهار 1387، صفحه 121-167

عبدالله شفایی


2. بازشناسى نهاد حریم

دوره 12، شماره 43، بهار 1384، صفحه 107-160

عبدالله شفایی


3. بازشناسى نهاد حریم

دوره 11، شماره 41، پاییز 1383، صفحه 137-190

عبدالله شفایی


4. فقه و زندگى

دوره 11، شماره 39، بهار 1383، صفحه 67-122

عبدالله شفایی


5. حق التألیف از دیدگاه فقه تطبیقى

دوره 10، 38-37، پاییز 1382، صفحه 25-109

عبدالله شفایی


6. احوال شخصیه در فقه و حقوق

دوره 10، شماره 35، بهار 1382، صفحه 227-264

عبدالله شفایی