حرمت غیبت مخالف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعة المصطفی العالمیه

چکیده

یکی از دغدغه‌های اساسی بشرِ امروز مقولات اخلاقی (اعم از اخلاق فردی و اجتماعی) است. بسیاری از مشکلات، اختلافات و نابسامانی‌های جوامع بشری ناشی از فقدان آن است.
یکی از این مقولات اخلاقی «غیبت» است که مباحث فراوانی را دربر دارد. صاحب‌نظران دربارۀ قلمرو غیبتِ حرام اختلاف دارند. مشهور فقیهان امامیه بر این باورند که غیبت غیرِشیعۀ اثناعشری جایز است. این نوشتار، نخست، ادلۀ هفت‌گانۀ شیعۀ قائل به جواز را بررسی و نقد کرده است؛ سپس، ادله‌ای را اقامه کرده است بر حرمت غیبت مطلق مسلمان، اعم از فرقه‌های مختلف شیعه و مسلمانان اهل سنت، به‌جز ناصبی و غالی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prohibition of backbiting the opponent of the Imami Shiite

نویسنده [English]

  • Mohammad Zarvandi Rahmani
استادیار جامعة المصطفی العالمیه
چکیده [English]

One of the human being`s contemporary main concerns is moral issues (both individual and social ethics); Many of the difficulties, disagreements and dislocations of human societies are arising from the lack of them.
One of the ethical issues is backbiting that contains lots of discussions. The pundits disagrees on the scope of prohibited backbiting. The famous Imami jurisprudents believe that backbiting a non - Imami shiite is permissible. This essay has firstly considered and criticized the seven evidence of the Shiites who are adherents of permission. It has secondly introduced the reasons of prohibition of backbiting the absolute Muslims both the different shia and suni sects except the Nasebis (the enemies of the prophet`s household) and the Ghalis (the exaggerators).

کلیدواژه‌ها [English]

  • backbiting
  • believer
  • opponent
  • Nasebi
  • Ghali
  • prohibition and permission
1. ابن‌حجر الهیثمی، أحمدبن‌محمد‌بن‌علی (1417ق/1997م)، الصواعق المحرقة علی اهل الرفض و الضلال و الزندقة، تحقیقِ عبدالرحمن بن عبدالله الترکی و کامل محمد الخراط، بیروت، مؤسسة الرسالة، چاپ نخست.
2. ابن‌نجیم الحنفی، زین‌الدین (2010م)، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، بیروت، دارالمعرفة، چاپ دوم.
3. اراکی، شیخ محمدعلی (1413ق)، المکاسب المحرمة، قم، مهر، چاپ نخست.
4. اردبیلی، احمدبن‌محمد (1364ق)، مجمع الفائده و البرهان، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، قم.
5. امینی (علامه)، عبدالحسین (1430ق)، گزیده‌ای جامع از الغدیر، تلخیص، ترجمه و تحقیقِ محمدحسن شفیعی شاهرودی، قم، میراث نبوت.
6. انصاری، مرتضی (1411ق)، کتاب المکاسب، قم، منشورات دارالذخائر، چاپ نخست.
7. ایروانی الغروی، میرزا علی (1421ق)، حاشیة المکاسب، قم، دار ذوی القربی.
8. بحرانی، الشیخ یوسف (1408ق)، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهره، قم، مؤسسة النشر الإسلامی.
9. حرعاملی، محمدبن‌الحسن (1410ق)، وسائل الشیعة، قم، مؤسسة آل البیت: لإحیاء التراث.
10. الخادمی، أبوسعید محمد‌بن‌محمد (1348ق)، بریقة محمودیة، قاهره، مطبعة مصطفی البابی الحلبی.
11. خوئی، ابوالقاسم (1413ق)، موسوعة الإمام الخوئی، قم، مؤسسة احیاء آثار الإمام الخوئی، چاپ دوم.
12. الدویش، أحمد بن عبدالرزاق (1426ق)، فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمیّة و الإفتاء (ج3، فتوای شماره 3008)، ریاض، دار المؤید للنشر والتوزیع.
13. سبحانی، شیخ جعفر (1424ق)، المواهب فی تحریر أحکام المکاسب، قم، مؤسسة الإمام الصادق7.
14. السبکی، تقی‌الدین علی‌بن‌عبدالکافی (1413ق)، فتاوی السبکی، بیروت، دارالمعرفة.
15. سیواسی، کمال‌الدین محمدبن‌عبدالواحد (1424ق)، شرح فتح القدیر، بیروت، دارالفکر، چاپ دوم.
16. شهید اول (محمدبن‌مکی العاملی) (1399ق)، القواعد و الفوائد، تحقیقِ السید عبد الهادی الحکیم، قم، منشورات مکتبة المفید، چاپ نخست.
17. طباطبائی یزدی، السید محمدکاظم (1425ق)، العروة الوثقی، قم، اسماعیلیان، چاپ ششم.
18. قشیری النیشابوری، ابوالحسین مسلم‌بن‌الحجاج (1412ق)، صحیح مسلم، قاهره، دارالحدیث.
19. قمی،شیخ عباس،(1385ش)انتشارات اسوه،قم .
20. کلینی،محمد‌بن‌یعقوب‌بن‌اسحاق (1429ق)، الکافی، قم، دارالحدیث، چاپ نخست.
21. مجلسی، محمدباقر (1403ق)، بحار الأنوار، بیروت، مؤسسة الوفاء، چاپ دوم.