نویسنده = رضا دهقان نژاد
تعداد مقالات: 3
1. نقد و بررسی دیدگاه مشهور فقهاء در تحقق قتل عمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1398

رضا دهقان نژاد؛ سید سجاد محمدی؛ مصطفی بخرد


2. باز پژوهی مقتضای ذات عقد نکاح از منظر فقه فریقین و حقوق مدنی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

رضا دهقان نژاد؛ سید سجاد محمدی؛ حسن پورلطف اله


3. نقد و بررسی دیدگاه مشهور فقیهان دربارۀ تحقق قتل عمد

دوره 26، شماره 97، بهار 1398، صفحه 103-127

رضا دهقان نژاد؛ سید سجاد محمدی؛ مصطفی بخرد