نویسنده = محمد علی خادمی کوشا
تعداد مقالات: 7
1. ولی اذن در درمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1398

رضا پورصدقی؛ محمد علی خادمی کوشا


2. شبهه شناسی فقهی و اصل اولی در قرارداد الکترونیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

محمد علی خادمی کوشا


3. تطبیقات فقهی آثار مخالفت با امتنان در اجرای برائت شرعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1397

محمد علی خادمی کوشا


4. تطبیقات فقهی شرط موافقت با امتنان در اجرای برائت شرعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

محمد علی خادمی کوشا


5. تبدیل ناپذیری حدود (مجازات بدنی معیّن) در اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1396

محمد علی خادمی کوشا


6. ولیّ اذن در درمان

دوره 26، شماره 97، بهار 1398، صفحه 6-34

رضا پورصدقی؛ محمد علی خادمی کوشا


7. تبدیل‌ناپذیری حدود(مجازات‌های بدنی معیّن) در اسلام

دوره 24، شماره 90، تابستان 1396، صفحه 71-98

محمد علی خادمی کوشا