تطبیقات فقهی شرط موافقت با امتنان در اجرای برائت شرعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22081/jf.2019.53262.1753

چکیده

بعد از شیخ انصاری یکی از شروط اجرای برائت شرعی که مورد قبول عمده فقیهان قرار گرفته است موافق بودن اصل برائت با امتنان الهی است و منظور از آن این است که باید اصل برائت شرعی موجب برداشتن سختی و مشقت از مکلف باشد.
خفای لوازم موافقت با امتنان که لغزشگاه تطبیقات فقهی شرط مذکور بوده و موجب اختلافات فقهی شده است به همراه فقدان مطالعات متمرکز در این خصوص ضرورت بررسی تطبیقات فقهی شرط مذکور را بیشتر روشن می کند. به همین دلیل این نوشتار با موضوع نقد و بررسی تطبیقات شرط موافقت امتنان برای اجرای برائت شرعی در پی یافتن مسیر روشن استنباط در بهره گیری از امتنان و حل اختلافات فقیهان است که با روش تحلیلی و نقد مطالب و بر اساس ضوابط جریان برائت شرعی و نقش آفرینی امتنان انجام شده است.
دستاورد اصلی این جستار، یافتن خطاهای راهبردی و محتوایی در تطبیق شرط وجود امتنان در اجرای برائت است به این گونه که در اغلب موارد اساسا جای اجرای برائت نبوده و یا مانع دیگری در رتبه قبل از فقدان امتنان وجود داشته است به گونه ای که اگر اصل برائت از نوع احکام امتنانی نیز نبود جاری نمی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تطبیقات فقهی شرط موافقت با امتنان در اجرای برائت شرعی

نویسنده [English]

  • mohammad ali khademi
چکیده [English]

بعد از شیخ انصاری یکی از شروط اجرای برائت شرعی که مورد قبول عمده فقیهان قرار گرفته است موافق بودن اصل برائت با امتنان الهی است و منظور از آن این است که باید اصل برائت شرعی موجب برداشتن سختی و مشقت از مکلف باشد.
خفای لوازم موافقت با امتنان که لغزشگاه تطبیقات فقهی شرط مذکور بوده و موجب اختلافات فقهی شده است به همراه فقدان مطالعات متمرکز در این خصوص ضرورت بررسی تطبیقات فقهی شرط مذکور را بیشتر روشن می کند. به همین دلیل این نوشتار با موضوع نقد و بررسی تطبیقات شرط موافقت امتنان برای اجرای برائت شرعی در پی یافتن مسیر روشن استنباط در بهره گیری از امتنان و حل اختلافات فقیهان است که با روش تحلیلی و نقد مطالب و بر اساس ضوابط جریان برائت شرعی و نقش آفرینی امتنان انجام شده است.
دستاورد اصلی این جستار، یافتن خطاهای راهبردی و محتوایی در تطبیق شرط وجود امتنان در اجرای برائت است به این گونه که در اغلب موارد اساسا جای اجرای برائت نبوده و یا مانع دیگری در رتبه قبل از فقدان امتنان وجود داشته است به گونه ای که اگر اصل برائت از نوع احکام امتنانی نیز نبود جاری نمی شد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • احکام امتنانی
  • امتنانیت برائت
  • اصل برائت
  • برائت شرعی