تناسب احکام با طبیعت و فطرت مبنایی برای عدالت در حقوق خانواده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

2 ...

10.22081/jf.2017.47470.1233

چکیده

مجموعه احکام خانواده در فقه اسلامی، یک مجموعه به هم پیوسته و منسجم است که تک‌تک احکام آن یکدیگر را تکمیل، تأیید و تبیین می‌کنند. از این رو، روشن است که نمی‌توان درباره یک حکم و جایگاه آن در حقوق خانواده بدون در نظرگرفتن ارتباط آن با سایر احکام در این منظومه قضاوت نمود. بحث از عدالت در حقوق خانواده نیز از این قاعده مستثنی نیست. با نگاهی به این احکام و ملاحظه تفاوت‌های حقوقی میان حقوق زوجین، این پرسش مطرح می‌شود که این احکام بر چه مبنایی تشریع شده که بتواند با عدالت تشریعی و در نتیجه عادلانه بودن حقوق در خانواده همسویی داشته باشد؟
به نظر می‌رسد با عنایت به نظام‌مندی احکام خانواده در فقه اسلامی، یکی از اموری که می‌تواند به عنوان مبنای عدالت در حقوق خانواده از منظر فقه اسلامی مطرح باشد، تناسب بین احکام خانواده و هماهنگی آن با فطرت و طبیعت باشد.
برای اثبات این فرضیه و پاسخ به سؤال اصلی مقاله، ضمن تحلیل مفاهیم اصلی، به رابطه و تناسب شریعت با فطرت و طبیعت اشاره شده و با ذکر مصادیق، عادلانه بودن احکام خانواده و نسبت آن با تفاوت‌های حقوقی میان حقوق زوجین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تناسب احکام با طبیعت و فطرت مبنایی برای عدالت در حقوق خانواده

نویسندگان [English]

  • mahdi firouzi 1
  • Zahra Azimi 2
2 ...
چکیده [English]

مجموعه احکام خانواده در فقه اسلامی، یک مجموعه به هم پیوسته و منسجم است که تک‌تک احکام آن یکدیگر را تکمیل، تأیید و تبیین می‌کنند. از این رو، روشن است که نمی‌توان درباره یک حکم و جایگاه آن در حقوق خانواده بدون در نظرگرفتن ارتباط آن با سایر احکام در این منظومه قضاوت نمود. بحث از عدالت در حقوق خانواده نیز از این قاعده مستثنی نیست. با نگاهی به این احکام و ملاحظه تفاوت‌های حقوقی میان حقوق زوجین، این پرسش مطرح می‌شود که این احکام بر چه مبنایی تشریع شده که بتواند با عدالت تشریعی و در نتیجه عادلانه بودن حقوق در خانواده همسویی داشته باشد؟
به نظر می‌رسد با عنایت به نظام‌مندی احکام خانواده در فقه اسلامی، یکی از اموری که می‌تواند به عنوان مبنای عدالت در حقوق خانواده از منظر فقه اسلامی مطرح باشد، تناسب بین احکام خانواده و هماهنگی آن با فطرت و طبیعت باشد.
برای اثبات این فرضیه و پاسخ به سؤال اصلی مقاله، ضمن تحلیل مفاهیم اصلی، به رابطه و تناسب شریعت با فطرت و طبیعت اشاره شده و با ذکر مصادیق، عادلانه بودن احکام خانواده و نسبت آن با تفاوت‌های حقوقی میان حقوق زوجین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • عدالت
  • حقوق خانواده
  • تناسب احکام
  • طبیعت و فطرت