امکان سنجی جریان اقاله در ایقاعات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی

2 هیأت علمی دانشگاه تهران

چکیده

اقاله در باور اغلب فقیهان همانند خیارات از اسباب فسخ و گسست عقد به شمار آمده است، با این تفاوت که اعمال فسخ توسط خیارات تنها با اراده یک طرف انجام می پذیرد، اما شرط تحقق اقاله تراضی طرفین عقد بر انحلال آن است. توجه به مکتوبات فقهی و ادله مجوّز اقاله، حکایت از آن داردکه فقیهان بر طبق اصل اولیه، عقود را قابل فسخ از این طریق می‌دانند و تنها برخی عقود خاص نظیر نکاح را از اقاله ممنوع دانسته اند. هرچند در رابطه با امکان فسخ ایقاعات به واسطه خیار مباحث مبسوطی میان فقیهان مطرح شده است و برآیند آنها ترجیح این نظریه است که ایقاعات نیز همانند عقود از امکان فسخ توسط خیار برخوردارند؛ اما در رابطه با امکان اقاله ایقاع، به جز منع صریح از سوی برخی فقیهان و سکوت اکثریت دیگر، موضع دیگری از ایشان مشاهده نمی شود که به نظر می رسد این سکوت نیز گواهی بر تایید نظریه عدم امکان اقاله ایقاع باشد.در این پژوهش تلاش شده است با مفروض دانستن امکان فسخ ایقاع، قابلیت ایقاع برای فسخ از طریق اقاله مورد مطالعه قرار گیرد و با استناد به ادلّه مختلف عقلی و نقلی، فرضیه امکان جریان یافتن اقاله در ایقاعات، تقویت شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

feasibility study of mutual cancelation process in unilateral legal acts.

نویسندگان [English]

  • shakiba amirkhani 1
  • ahmad bagheri 2
1 mazaheb uni
2 tehran uni
چکیده [English]

In the most jurisprudents' belief, the mutual cancelation has been regarded as a means of cancel and breaking of contract such as the options; their difference is in that the exertion of cancel by the options is performed by the will of one party while the condition of the fulfillment of the mutual cancelation is the mutual consent of the contract parties over disorganization.The study of jurisprudent writings and the reasons of mutual cancelation authorization show that the jurisprudents know the contracts determinable in this way based on the primary principle and they have just forbidden some contracts like marriage from the mutual cancelation. However, it has been extensively discussed the possibility of the cancel of the unilateral legal acts by option and its result is the preference of this theory that the unilateral legal acts, like the contracts, enjoy the possibility of cancel by option; but there is no viewpoint in relation with the possibility of the mutual cancelation of the unilateral legal act except evident prohibition of some jurisprudents and the silence of most of them, which seem the silence testifies the confirmation of the theory of impossibility of the mutual cancelation of the unilateral legal act...

کلیدواژه‌ها [English]

  • mutual cancelation
  • unilateral legal act
  • cancelation
  • option
  • keywords: contract